“ฮักนะ” หนองเครือ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เมื่อวันที่18 ธค 61 เวลา 17.00น ณ.บ้านหนองเครือ หมู่ที่ 10 ตำบลถลุงเหล็ก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  มีพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยประธานในพิธี นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมือบุรีรัมย์  นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน มีนางรัชนี สาระวิถี  พัฒนาการอำเภอบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน พร้อม / หัวหน้าส่วนราชการ /ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน / กลุ่มองค์กรภาคประชาชน และผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ชุมชนบ้านหนองเครือ

สถานที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ชุมชนสายยาวเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยรัฐบาล ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พศ.2560-2579) กรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ้งเน้นการพัฒนาการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและรายได้ดีขึ้น  คณะรัฐมนตรี จึงมีมติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้ความเห็นชอบการจัดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พศ.2561 จำนวน 150,000 ล้านบาท โดยมีแนวทางการพัฒนาเชิงฟื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม การเข้าถึงแหล่งลงทุน ในการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น

  

โดย การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่รัฐบาลชุดปัจจุบัน มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ที่มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนเชิงท่องเที่ยวได้ สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก (หมู่บ้าน /ชุมชน) สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดอาชีพ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ  เพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน /ชุมชน บนฟื้นฐานเสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์มาดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ม  ชุมชนมีความเข้มแข็งและประชาชนมีความสุข จึงได้กำหนดฟื้นที่ดำเนินงานทั้งหมด 3,273 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ (แอ่งเล็ก) จังหวัดบุรีรัมย์  98 หมู่บ้านและอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 7 หมู่บ้าน 1.)บ้านตลาดชัย  ม.8ต.สองห้อง 2.)บ้านใหม่ ม.2 ต.สวายจีก 3). บ้านสวายสอ ม.7 ต.สะแกโพรง 4.)บ้านโนนรัง ต.กระสัง 5.)บ้านสวัสดี ม.3 ต.กลันทา 6.)บ้านหนองเครือ ม.10 ต.ถลุงเหล็ก 7.)บ้านโคกใหญ่ (เขากระโดง) ม.13 ต.เสม็ด

  

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี  ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยื่น เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจึงได้กำหนดเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี บ้านหนองเครือ  ม.10 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ .บุรีรัมย์  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากส่วนราชการอำเภอเมืองบุรีรัมย์  องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ผอ.รรและคณะครูในเขตพื้นที่ถลุงเหล็ก  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลถลุงเหล็ก สื่อมวลชน และพี่น้องบ้านหนองเครือ

สำหรับการเปิดชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองเครือ ได้พานักท่องเที่ยว สื่อมวลชน ออกเยี่ยมชม สถานที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ชุมชนสายยาวเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีสมาชิก 5 หมู่บ้าน ฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานการเรียนรู้พลังงาน , ทำบ้านดิน  ฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสาน , การทอผ้าไหม, จักสานไม้ไผ่ ,ไหว้พระ พาชมตลาดชุมชน โฮมสเตย์  ช่วงค่ำ มีการตอนรับนักท่องเที่ยวด้วยการผูกแขนบายศรีสู่ขวัญ  รับประทานอาหารพื้นถิ่น พร้อมกับการแสดงรำพื้นบ้าน จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชุมชน  ชาวบ้านหนองเครือพร้อมยินดีตอนรับทุกคน.

ใส่ความเห็น