เต๊อะแล้ว…มักเลย @หนองโจรง เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมยินดีตอนรับนักท่องเที่ยว

 เมื่อวันที่17 ธค 61 เวลา 16.30น ณ.บ้านหนองโจรง หมู่8 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  มีพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยประธานในพิธี นายพีระ พิมพ์ประสาน  นายอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  นายกรองศักดิ์  โอยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์  มีนางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย กล่าวรายงาน พร้อม / หัวหน้าส่วนราชการ /ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน / กลุ่มองค์กรภาคประชาชน และผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองโจรง

หนองโจรง เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

    การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอประโคนชัย ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่รัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่มีเป้าหมายสำคัญ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนเชิงท่องเที่ยวได้ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดอาชีพ เกิดรายได้ให้กับคนชุมชน อย่างทั่วถึง จึงได้กำหนดฟื้นที่ดำเนินการ ณ.บ้านหนองโจรง หมู่8 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย

หนองโจรง เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

    กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  โดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างตลาดที่ชุมชน ดึงคนเข้ามาหมู่บ้าน ด้วยชุมชนท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว (กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน ) ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งทำให้รายได้กระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล

 งานหัตกรรมเครื่องครัวจากไม้

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ที่หลากหลาย ตลอดจนมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวิติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อีกทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว อาทิ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จึงทำให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

รำเอิ้นขวัญ

ผักปลอดสารพิษ

ชุมชนบ้านหนองโจรง อำเภอประโคนชัย มีความโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นฟื้นที่ที่ไม่ไกลจากจังหวัดบุรีรัมย์มากนัก จึงเป็นทางเลือกสำหรับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หากดำเนินการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชน และ จังหวัดบุรีรัมย์กำหนด จะสามารถทำให้ชุมชนมีรายได้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้

นักท่องเที่ยว

 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย พี่น้องประชาชนบ้านหนองโจรง จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กระทั่งมีความพร้อม มีศักยภาพ ที่จะตอนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า กิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  บ้านหนองโจรง  มีจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในหมู่บ้าน เช่น การไหว้หลวงพ่อสมปรารถนาซึ่งท่านเป็นพระคู่บ้าน ชมการทอผ้าพื้นเมือง  งานหัตกรรมเครื่องครัวจากไม้ เช่น ตะเกียบ ซ้อน ทดลองทำกะลาเทียนหอม  เก็บผักปลอดสารพิษ  ชมการแสดงพื้นบ้าน  “รำเอิ้นขวัญ”  ชิมอาหารพื้นถิ่น  ซื้อสิ้นค้าชุมชน ชุมชนบ้านหนองโจรง พร้อมยินดีตอนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า.

ใส่ความเห็น