กรณีถ้าเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี ต้องเลื่อนไปเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับวันหยุดตามประเพณีอื่นเข้าใจถูกต้องหรือไม่

ก่อนจะตอบคำถามนี้ต้อ

อ่านเพิ่ม

ข้อยกเว้นไม่จ่ายค่าชดเชย, ทุจริตต่อหน้าที่ ,เวลาพักไม่นับรวมเป็นเวลาทำงาน

หลายคนเข้าใจว่าข้อยก

อ่านเพิ่ม

ไม่จัดวันหยุดพักผ่อน ประจำปี ก็ต้องจ่ายเงิน ค่าทำงานในวันหยุดแทน

นายจ้างไม่จัดวันหยุด

อ่านเพิ่ม

ลาป่วย “ไม่ถึง” ๓ วัน (คือลา 1 หรือ 2 วัน) ห้ามเรียกใบรับรองแพทย์

จบ ! ถ้าลาป่วยตั้งแต

อ่านเพิ่ม