ไม่จัดวันหยุดพักผ่อน ประจำปี ก็ต้องจ่ายเงิน ค่าทำงานในวันหยุดแทน

นายจ้างไม่จัดวันหยุดพักผ่อนประจำปี แต่ได้จัดให้ลูกจ้างลาได้โดยรับค่าจ้างปีละไม่น้อยกว่า ๓๐ วันจะทำได้หรือไม่

วันนี้เอาเนื้อเรื่องจากหนังสือ หลักกฏหมายในคดีแรงงานมาเล่าให้ฟัง

กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีวันหยุดพักผ่อนประจำปี เพื่อให้ลูกจ้างใช้สิทธิหยุด หากไม่จัดวันหยุดพักผ่อนประจำปีก็จะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดแก่ลูกจ้าง

เคยมีคดีที่นายจ้างไม่ได้กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีเพื่อให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุด แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างสามารถลาหยุดโดยได้รับค่าจ้างอีกปีละไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนดอันเป็นคุณแก่ลูกจ้างก็ตาม

แต่ลักษณะวันหยุดดังกล่าวก็ไม่ใช่วันหยุดพักผ่อนประจำปี เพราะเงื่อนไขที่จะลาหยุดได้เฉพาะกรณีที่ลูกจ้างไม่มีงานทำเท่านั้น แม้ลูกจ้างจะได้ใช้สิทธิหยุดตามวันดังกล่าวมาแล้วก็ตามก็ไม่ถือว่าเป็นการหยุดพักผ่อนประจำปี

นายจ้างจึงยังคงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง

ที่มา: คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๔๔/๒๕๕๐

โดย : รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แอดมิน Pages กฎหมายแรงงาน

ใส่ความเห็น