ลาป่วย “ไม่ถึง” ๓ วัน (คือลา 1 หรือ 2 วัน) ห้ามเรียกใบรับรองแพทย์

จบ ! ถ้าลาป่วยตั้งแต่ 3 วัน นายจ้างอาจให้แสดงใบรับรองแพทย์ได้

ดังนั้น การลาป่วยตั้งแต่สามวันจึง “ต้องมี” ใบรับรองแพทย์ เพราะถ้านายจ้างให้แสดงใบรับรองแพทย์(แต่ถ้าไม่มีจริง ๆ กฎหมายให้ชี้แจงใด้) แล้วไม่มี หรือไม่อาจชี้แจงได้ว่าทำไมไม่มีอาจเป็นเหตุให้นายจ้างอ้างว่าไม่ป่วยจริง และเลิกจ้างเพราะละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาทำงานสามวันได้

ด้วยเหตุที่กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ เรียบร้อยฯ เช่นนี้ นายจ้างจะออกกฎระเบียบให้ขัด หรือแย้งกับที่กฎหมายเขียนไว้ โดยเขียนว่าลาป่วย 1 ถึง 2 วันต้องมีใบรับรองแพทย์ย่อมเป็นโมฆะ เพราะเป็นการ “ต้องห้ามชัดแจ้ง” โดยผลของกฎหมาย(ม. ๓๒)

**** มาตรา ๓๒ ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วย ตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งของสถานพยาบาลของทางราชการ ในกรณีที่ลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ

โดย รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแอดมิน Pages กฎหมายแรงงาน

ใส่ความเห็น