กรณีถ้าเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี ต้องเลื่อนไปเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับวันหยุดตามประเพณีอื่นเข้าใจถูกต้องหรือไม่

ก่อนจะตอบคำถามนี้ต้องอธิบายก่อนว่าวันหยุดพักผ่อนประจำปี กับวันหยุดตามประเพณีเป็นคนละเรื่องกัน

วันหยุดพักผ่อนประจำปี ชอบเรียกกันว่าลาพักร้อน กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างหยุดไม่น้อยกว่า ๖ วัน หรือนายจ้างจะให้ลูกจ้างเลือกวันเอาเองก็ได้

ส่วนวันหยุดตามประเพณี กฎหมายกำหนดให้นายจ้างประกาศไม่น้อยกว่า ๑๓ วัน ซึ่งช่วงปลายปีแบบนี้ฝ่ายบุคคลก็เริ่มที่จะคิดแล้วว่าปีหน้าจะประกาศวันหยุดตามประเพณีวันไหนบ้าง ซึ่งคำว่าวันไหนบ้างหมายความว่าจะต้องเลือก ๑๓ วันจากวันดังนี้
ก) บังคับเลือกวันแรงงาน ๑ วัน คือ วันที่ ๑ พฤษภาคม
ข) เลือกจากวันหยุดราชการ หรือวันหยุดทางศาสนา(ได้ทุกศาสนา) หรือวันหยุดตามประเพณีท้องถิ่น

หากประกาศวันหยุดโดยไม่เลือกจากวันตามข้อ ก) กับข้อ ข) เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถือเสมือนว่าไม่ได้ประกาศ

เมื่อประกาศแล้ว และบังคับใช้แล้วหากต่อมาจะเปลี่ยนวัน แม้จะเปลี่ยนไปหยุดตรงกับวันหยุดราชการ หรือวันหยุดทางศาสนา หรือวันหยุดตามประเพณีท้องถิ่นนายจ้างจะเปลียนโดยพลการฝ่ายเดียวไม่ได้

แต่ถ้าลูกจ้างตกลงด้วยสามารถเปลี่ยนได้ แต่การเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนให้ไปหยุดในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดทางศาสนา หรือวันหยุดตามประเพณีท้องถิ่นด้วย

-สั่งหนังสือได้ทางไลน์ไอดี labourlaw

โดย : รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แอดมิน Pages กฎหมายแรงงาน

ใส่ความเห็น