กดปุ่ม! เงินช่วยเกษตรกร ประสบภัยพิบัติ ขวัญกำลังใจ 101หมู่บ้าน กว่า 19 ล้านบาท

จังหวัดบุรีรัมย์ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตร อุทกภัย ปี 2566ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร 23 ตำบล 101หมู่บ้าน กว่า 19,265,300บาท

เมื่อวันที่  3 เม.ย. 2567 ณ. ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์   นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวและพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตร อุทกภัย ปี 2566 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร ที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายชาติชาย ศรีษะนอก เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีฯ ในครั้งนี้ ภายในงานมี หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2566 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ อุทกภัย สาเหตุอันเนื่องมาจากร่องมรสุมพาดผ่าน ฝนตกหนัก มีลมกระโชกแรง ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา พื้นที่ ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพลับพลาชัย อำเภอชำนิ อำเภอประโคนชัย อำเภอคูเมือง อำเภอพุทไธสง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอำเภอลำปลายมาศ รวมจำนวน 23 ตำบล 101 หมู่บ้าน เกษตรกร 2,012 ราย พื้นที่เสียหาย แบ่งเป็น นาข้าว 11,258.25 ไร่ และ พืชไร่ / พืชผัก 2,112.75 ไร่ รวมพืชทุกชนิด 13,371ไร่ วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 19,265,300บาท (สิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 #56ปีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ “กล่าวว่า”  ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ ได้พิจารณาอนุมัติเงินทดรองราชการเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดบุรีรัมย์  บุรีรัมย์เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นวงกว้าง  ทั้งด้านการดำรงชีพ ด้านการคมนาคม และด้านการเกษตรก็ได้รับความเสียหายอย่างมากเช่นกัน จังหวัดจึงได้ขอรับการให้ความช่วยเหลือไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินทดรองราชการฯ เพื่อนำมาบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร

นายชาติชาย ศรีษะนอก เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ “กล่าวว่า” จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 จำนวน 19,265,300 บาท ซึ่งสำนักงานงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติฯ ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ อุทกภัย สาเหตุอันเนื่องมาจากร่องมรสุมพาดผ่าน ฝนตกหนัก มีลมกระโชกแรง ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพลับพลาชัย อำเภอชำนิ อำเภอประโคนชัย อำเภอคูเมือง อำเภอพุทไธสง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอำเภอลำปลายมาศ รวมจำนวน 23 ตำบล 101หมู่บ้าน เกษตรกร 2,012 ราย พื้นที่เสียหาย แบ่งเป็น นาข้าว 11,258.25ไร่  พืชไร่ พืชผัก 2,112.75 ไร่ รวมพืชทุกชนิด 13,371ไร่ วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 19,265,300 บาท

ภาพ ข่าว : นิทัศน์ มุกดา สำนักงานเกษตรจังหวัด

ใส่ความเห็น