150 นักวิจัยทั่วประเทศอาชีวศึกษา ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้ง1 Thailand 4.0 จังหวัดบุรีรัมย์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติครั้งที่ 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหอ 5 การอาชีวศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0 Vocational Education with Economic Development andCompetition Competency for Thailand 4.0

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562  เวลา090.30 น.  ณ โรงแรม Modena by Fraser Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์  พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1  นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/กรรมการสภาสถาบันฯที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ/ผู้แทนจากสถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่ง/ผู้แทนจากสถาบัน พร้อมด้วย นางสาวปัญฑารีย์ สำราญศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เปิดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1

 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1  สอฉ.5 การอาชีวศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0  VocationaL Education with Economic Development and Competition Competency forThaland 4.0 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่8-9 พฤศจิกายน2562 ณโรงแรม Modena byFaser Burramอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5 ได้จัดการประชุมวิชากรจัยและนวัตกรรมเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยจำนวน 9แห่ง ได้แก่

  1. 1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 3. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 , 4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ,6. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 , 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 8. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การจัดประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ กล่าวคือ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 และสถาบันการศึกษา อื่นๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0

การจัดประชุมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดรไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สถานประกอบการกับกระบวนการการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของระบบทวิภาคี

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศ จำนวน 150  คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1. กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 34 บทความ,2. กลุ่มบริหารธุรกิจและบริการ จำนวน 15 บทความ, 3. กลุ่มนวัตกรรมสร้างสรรค์ การศึกษาและสังคม จำนวน 16 บทความ รวมทั้งสิ้น 65 บทความ

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า “ นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5  วิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศในด้นต่างๆและเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ โดยจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไปได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าทันสมัย ซึ่งจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอนาคตและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ทุกท่านจะได้นำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่ได้จากการถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการวิจัย และนวัตกรรมที่ก้าวหน้าและทันสมัยในการประชุมวิชาการฯในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนในหน่วยงานและองค์กร” ต่อไป

ใส่ความเห็น