บุรีรัมย์ จัดนิทรรศการแสดงศิลปกรรม ศิลป์เสมอกัน ส่งเสริมการฝึก ทักษะระดับมืออาชีพ

วันที่ 18 ก.พ.66 เวลาประมาณ 17.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าปราสาทพนมรุ้งจําลองบรุีรัมย์คาสเซิล นาย จําเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มาเป็นประธานในพิธี โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กล่าวรายงาน เปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรม ของสาขาวิชาศิลปศึกษา ในแนวคิด “ศิลป์เสมอกัน”

โดยมีวัตถุประสงค์ คือด้วยสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดําเนินการ จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพครูศิลปะ โดยการผลิตบัณฑิตครูศิลปะ ได้ส่งเสริมให้มีการฝึก ทักษะด้านศิลปะในระดับมืออาชีพ โดยผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในการสรุปผลการเรียนของ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา จึงได้ จัดโครงการแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรมในแนวคิด “ศิลป์เสมอกัน” เพื่อแสดงศักยภาพของนักศึกษา ที่มี ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนิทรรศการศิลปกรรมจัดขึ้รระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวประกอบด้วยผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และผลงาน ศิลปะแนวความคิด ศิลปะนิเวศศิลป์โดยมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์และทําให้เปิดพื้นที่ในการแสดงออกทางสุนทรียภาพและสร้างประสบการณ์ตรงในการสร่างสรรค์ผลงาน ศิลปะแก่นักศึกษา และเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อีกทั้งเป็นการเสริมรสนิยมทาง สุนทรียภาพให้กับผู้เข้าชมผลงานนิทรรศการศิลปกรรม นี้อีกด้วย รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นผลงานศิลปะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นครูคิลปะมืออาชีพ เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นการผลิตบัณฑิตที่เป็นครูมืออาชีพ จากการดูผลลัพท์การเรียนรู้ ที่นักศึกษาจะได้ ทั้งความรู้และทักษะในศิลปะ ซึ่งในปัจจุบัน การส่งเสริมให้มีการฝึกทักษะด้านศิลปะในระดับมืออาชีพ แก่นักศึกษาครูศิลปะนั้น ช่วยให้ ส่งเสริมคุณภาพของครู และจะส่งต่อไปยังผู้เรียน โดยเฉพาะผลงานศิลปะที่ช่วยให้เสริมสร้าง พัฒนาการแก่นักเรียน อีกทั้งยังช่วยให้คนในสังคมมีรสนิยมทางสุนทรียภาพ อีกทั้งผลงานศิลปะ ที่จัดแสดงในครั้งนี้ ยังมีลักษณะที่สามารถสื่อสารอัตลักษณะของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองบุรีรัมย์ได้อีกด้วย

ใส่ความเห็น