ปันสุขเกมส์สูงวัย ผ่อนคลายโต้ลมหนาว ไม่เน้นแพ้ชนะ เทศบาลตำบลประโคนชัย

   โครงการสานสัมพันธ์ปันสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลประโคนชัย (ปันสุขเกมส์ ครั้งที่ 3 )ประจำปีงบประมาณ 2566 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม โดยได้จัดตั้งโรงเรียนปันสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฯเพื่อให้มีกิจกรรมกับชุมชน มีการแข่งขัน7ชนิดกีฬาพื้นบ้าน เช่น เกมส์ปิดตาแต่งหน้า  ปิดตาตีปีบ  มีเข้าร่วมแข่งขันกว่า 140 คน

   วันที่23 ธันวามคม 2565 เวลา 0900น. นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอประโคนชัย ประธานพิธี พร้อมด้วย นายประหยัด  นงประโคน รองฯเทศบาลตำบลประโคนชัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เปิดงานกีฬาปันสุขเกมส์ ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลประโคนชัย จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬากับชุมชน โครงการสานสัมพันธ์ปันสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลประโคนชัย

   เทศบาลตำบลประโคนชัย จัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้มองเห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเอง และชุมชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการยกระดับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน มีการออกกำลังกาย ยังถือเป็นการทำให้ผู้สูงอายุได้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง และให้มีการแข่งกีฬาหลากหลายชนิด

   นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอประโคนชัย “กล่าวว่า”  การจัดกิจกรรมวันนี้ เป็นประโยน์อย่างยิ่ง ในการส่งเสริมให้โรงเรียนปันสุข ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ได้มีการออกลำลังกาย พบปะพูดคุยก่อให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ รวมไปถึงคนในเขตชุมชนเทศบาลฯ ไม่เน้นแพ้ชนะ ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของอารมณ์และได้ออกกำลังกาย

   นายประหยัด  นงประโคน รองฯเทศบาลตำบลประโคนชัย กล่าวว่า  เทศบาลตำบลประโคนชัยได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจที่ดี โดยต้องการให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายตนเองได้ด้วยการออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพ พลานามัยที่ดี และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้เกิดความรักความสามัคคี อีกทั้งยังช่วยเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูกีฬาพื้นบ้านให้คงอยู่ในสังคมไทยสืบต่อไป

ใส่ความเห็น