นายกฯเมืองชุมเห็ด เปิดหลักสูตร “การฝึกอบรมเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์ปลาตะเพียน” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 23  สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30-09.00  น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านประมง หมู่ที่6 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด ประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย คณะฝ่ายบริหารเทศบาลเมืองชุมเห็ด พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองชุมเห็ด ภาคีเครือข่ายและผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน35คน จากนั้นนายกฯเมืองชุมเห็ดได้รับมอบเครื่องอุปกรณ์เพาะฟักพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ จากคุณพิชัย เรืองสุขศรีวงศ์ บริษัท เรืองแสงไทย จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อมอบต่อให้ กลุ่มเพาะเลี้ยงปลา ตำบลชุมเห็ด ในการเลี้ยงปลาตะเพียน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มาให้ความรู้  ฝึกปฏิบัติการการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน จากชุดเครื่องอุปกรณ์เพาะฟักพันธุ์ การให้อาหารเลี้ยงปลาและการทำอาหารเลี้ยงปลา สูตร แบบประหยัด ลดต้นทุน

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน และเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน โดยเฉพาะเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์ปลาตะเพียนในพื้นที่ตำบลชุมเห็ด การดำเนินโครงการในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดการบูรณาการงานร่วมกันระหว่าง

1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านประมง หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ใหญ่ เป็นศูนย์เรียนรู้ รวบรวมข้อมูล สาธิต และถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านการประมงได้เป็นอย่างดี

2. สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรที่ได้ลงพื้นที่ ถ่ายทอดทักษะความรู้ เทคนิควิธีการ เพื่อดำเนินการทดลองเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน ด้วยเครื่องอุปกรณ์เพาะฟัก ในพื้นที่ตำบลชุมเห็ด จำนวน 2 รุ่น

3. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมเห็ด ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน โดยเฉพาะเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์ปลาตะเพียนการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

3.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้อาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเกษตรกรสามารถผลิตสัตว์น้ำเพื่อบริโภคในครัวเรือน

3.2 เพื่อมีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำไว้บริโภค ถือเป็นลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

3.3 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ

3.4 เป็นแหล่งผลิตอาหารในพื้นที่ โดยเน้นโปรตีนจากสัตว์และขยายผลสู่การค้า เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

3.5 เพื่อขยายผลของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการประมงระดับตำบล

3.6 เพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

นายกฯสมชาย ภิรมย์ชาติ “กล่าวว่า”  โครงการในวันนี้ ถือเป็นการให้ทักษะความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อันเป็นการเพิ่มแหล่งโปรตีนในท้องถิ่น และสามารถ ขยายผลเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้ให้ชุมชน เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง .

ใส่ความเห็น