สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์บุรีรัมย์ช่วยสมาชิกรับซื้อข้าวเปลือกราคาสูงกว่าตลาด

เมื่อวันนี้ (17 ก.พ. 65) นายสุภาพ เกิดบุญ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ตรวจสอบการให้บริการของเจ้าหน้าที่ หลังสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด เปิดช่องทางการช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกแห้งจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด โดยนายสุภาพ เกิดบุญ เปิดเผยว่า ช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในฤดูกาลผลิตปี 2564/2565เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนหลังขายข้าวได้ในราคาที่ถูก รายรับไม่สมดุลกับรายจ่ายที่ลงทุนไป ทำให้เกษตรกรขาดทุนไร้กำไรจากการทำนา สหกรณ์การเกษตรจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกร อย่างสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ มีช่องทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ด้วยการรับซื้อข้าวเปลือกแห้งจากสมาชิกในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด ที่เปอร์เซ็นต์ข้าว 42 กรัม ในราคากิโลกรัมละ 12.20 บาท และมีโปรโมชั่นเพิ่มส่วนต่างให้กับสมาชิกที่นำข้าวเปลือกมาจำหน่ายโดยการขายเพื่อชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ จะได้รับส่วนต่างเพิ่มขึ้นอีก 100 บาทต่อตัน แต่หากไม่ชำระหนี้จะได้รับส่วนต่างเพิ่มขึ้น 50 บาทต่อตัน

นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรแล้ว ยังสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์อีกด้วย นอกจากนี้สหกรณ์การเกษตร ได้มีแนวทางการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยการสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับการทำการเกษตรให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้นด้านนางทองสุข บุตรไธสง หนึ่งในเกษตรกร ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด มากว่า 27 ปี เล่าว่า ก่อนหน้านี้เกษตรกรได้รับเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากการโดนกดราคาข้าวจากพ่อค้าคนกลาง หลังจากเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ทำให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น นอกจากจะได้รับความรู้ทางการเกษตรในด้านต่างๆแล้ว ยังสามารถรวมกลุ่มเกษตรกรกู้เงินเพื่อไปลงทุนในการพัฒนาที่นาในอัตราดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงนำเงินมาฝากได้เงินปันผล นำข้าวมาขายได้ในราคาดีภาพ/ข่าว : สวท.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น