จังหวัดบุรีรัมย์แถลงข่าว บริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค แบ่งโซนพื้นที่ให้บริการระหว่างผู้ที่ฉีดวัคซีน กับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดแถลงข่าว การบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 จังหวัดบุรีรัมย์ และแนวทางจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

วันนี้ ( 09 ก.ย. 64 ) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดงานแถลงข่าวและพบปะสื่อมวลชน ในงานแถลงข่าวการบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 จังหวัดบุรีรัมย์ และแนวทางจัดการเรียนการสอนแบบ On site ที่โรงแรมเดอะสิตา ปริ้สเซส อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดบุรีรัมย์ และการปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่กำหนดให้ส่วนราชการ ร้านค้า ศูนย์อาหาร หรือ สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มที่มีโต๊ะนั่งคอย หรือรับประทานอาหาร ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ต้องจัดแบ่งพื้นที่ให้บริการระหว่างผู้ที่ฉีดวัคซีน กับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน รวมไปถึงแนวทางการจัดงาน หรือจัดพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม และการเตรียมเปิดเรียนการสอนแบบ On site โดยได้รับความร่วมมือจาก นายแพทย์พิเชษฐ์ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแถลงข่าวและให้ข้อมูล และมีผู้รับฟังการแถลงข่าวเป็นผู้สื่อวิทยุโทรทัศน์ ผู้สื่อวิทยุกระจายเสียง นักจัดรายการวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโซเซียลมีเดีย สื่อบุคคล เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 50 คน

ดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสาร สร้างการรับรู้ เข้าใจ กับสื่อมวลชนทุกแขนง รวมถึงสื่อบุคล นำข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรง ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรู้ สร้างความเข้าใจสู่ประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง เกิดความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง มาให้ข้อมูล ข่าวสาร และพบปะกับสื่อมวลชน, นักจัดรายการวิทยุ, อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน, ผู้ดูแลหอกระจายข่าว และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ในวันนี้ ถือเป็นเรื่องที่ดี เพื่อท่านจะได้นำข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง ชัดเจน จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ช่วยกันป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แล้ว ยังเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน และส่วนราชการ กับเครือข่ายสื่อมวลชน ในการที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

ใส่ความเห็น