บุรีรัมย์..ปรับมาตรการการควบคุม พร้อมรับการเปิดสถานที่และการให้บริการประชาชน หวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ไม่ให้เกิดผลกระทบด้านอื่นตามมา

จังหวัดบุรีรัมย์ กระตุ้นทุกหน่วยงานของจังหวัด ที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เร่งรัดปรับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ในสถานที่ในความรับผิดชอบ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดในสถานที่ หลังจังหวัดปรับมาตรการดำเนินงานของสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานในสถานที่นั้น

นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ของจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน จังหวัดได้มีการปรับมาตรการการควบคุมป้องกันโรคให้สอดคล้องตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์มาโดยตลอด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นหลายประเด็น โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การเปิดการเรียนการสอนแบบ onsite ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อให้สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบ onsite ได้ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขึ้นไป ต้องจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการ ดังนี้

   – ในพื้นที่ตำบลที่ตั้งของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ประชาชนในพื้นที่ตำบลนั้นต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างน้อย ร้อยละ 70

   – โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมินตนเองตามโปรแกรม  Thai Stop COVID Plus และโปรแกรม Thai Save Thai ของกรมอนามัย

   – นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นตำบลที่ตั้งโรงเรียนหรือสถานศึกษา ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาเองโดยรถส่วนบุคคลได้ ให้ผู้ปกครอง รับ-ส่ง ไม่อนุญาตให้เดินทางมาโดยรถโดยสารประจำทาง สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกตำบลสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ไม่อนุญาตให้มาเรียน Onsite นอกจากพื้นที่นั้นจะมีผลการฉีดวัคซีนของประชาชนอย่าง ร้อยละ 70 ของประชากรในตำบลนั้น

   – โรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข D-M-H-T-T-A เท่านั้น

   – ต้องจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ กรณีพบบุคลากร นักเรียน ติดเชื้อและป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโครนา 2019

   – มีระบบการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้ปกครอง คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู

   – และต้องนำเสนอแผนการจัดการเรียน สถานที่ และอื่นๆข้างต้น เสนอคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบเพื่อประเมิน และจะเปิดการเรียนการสอนได้ต้องผ่านการประเมินเท่านั้น

จังหวัดบุรีรัมย์ มีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินและได้รับการอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนได้แล้ว จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โรงเรียนบุรีรัมย์อินเตอร์สคูล โรงเรียนฉงจี้ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว โรงเรียนเกล้าปัญญา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 

2. การจัดสถานที่ของส่วนราชการ ให้จัดสถานที่ ดังนี้

   – ให้จัดสถานที่สำหรับผู้ที่ยังไม่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้ส่วนหนึ่ง และจัดสถานที่สำหรับผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า

-2-

14 วัน หรือวัคซีนอื่นตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ได้แก่ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือวัคซีนอื่นครบตามเกณฑ์ที่ราชการกำหนด ไว้อีกส่วนหนึ่ง

   – โดยให้ผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ผ่านแอพลิเคชั่น “หมอพร้อม” หรือ เอกสารอื่นที่ทางราชการกำหนด หรือแสดงเครื่องหมายการฉัดวัคซีน Buriram Healthy Vaccine ที่ติดบนบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างชาติ)  ยกเว้น เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับวัคซีนที่ทางราชการกำหนด

3. การจัดสถานที่ของร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

   – ให้จัดสถานที่สำหรับผู้ที่ยังไม่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้ส่วนหนึ่ง และจัดสถานที่สำหรับผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือวัคซีนอื่นตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ไว้อีกส่วนหนึ่ง

    – โดยให้ผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ผ่านแอพลิเคชั่น “หมอพร้อม” หรือ เอกสารอื่นที่ทางราชการกำหนด หรือแสดงเครื่องหมายการฉัดวัคซีน Buriram Healthy Vaccine ที่ติดบนบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างชาติ)  ยกเว้น เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับวัคซีนที่ทางราชการกำหนด

4. การจัดงานศพปลอด Covid

จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดแนวทางการจัดงานศพปลอดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) ดังนี้

  – ก่อนจัดงานต้องแจ้งให้นายอำเภอเจ้าของท้องที่ทราบโดยทันที

  – จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมบันทึกภาพผู้เข้าร่วมงาน

  – บัตรเชิญร่วมงาน ให้ระบุขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากอนามัย หากมีอาการไข้ ไอ ขอให้งดร่วมงาน

          – ควรงดรับประทานอาหารร่วมกัน หรือหากจะจัดอาหารให้รับประทาน ให้จัดสถานที่ให้มีความห่างอย่างน้อย 1 เมตร และจัดอาหารสำหรับของแต่ละบุคคล หรือแจกอาหารกล่อง

          – จัดอาสนสงฆ์ และที่นั่งสำหรับผู้ร่วมงานให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

          – หากมีการแห่ศพเวียนเมรุ ให้จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

          – จัดให้มีดอกไม้จันทน์วางไว้ด้านล่างเมรุ ให้ผู้ร่วมงานหยิบเองด้านล่างเมรุ

          – งดการแสดงดนตรี มหรสพทุกชนิด

          – จัดพื้นที่นั่งของผู้ร่วมงาน แยกระหว่างผู้ได้รับวัคซีนครบ กับผู้ได้รับวัคซีนไม่ครบหรือไม่ได้รับวัคซีน

          – ให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติตาม D-M-H-T-T-A (อยู่ห่างกันไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ วัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อ และลงแอพลิเคชั่น) อย่างเคร่งครัด

5. โรงพยาบาลสนามจังหวัดบุรีรัมย์ (ที่พัก หรือโรงแรม)

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดให้มีที่พักหรือโรงแรม ที่จัดให้เป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งเป็นสถานที่กักกันตัวผู้ติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัส ที่รับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนเพื่อรอดูอาการ ซึ่งบัดนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ ต่างๆ คืนพื้นที่แก่เจ้าของสถานที่แล้ว จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ออร์กัส รีสอร์ท โรงแรมฟอร์จูน โรงแรมบุรีเทล โรงแรมสกายวิว โรงแรมX2 และโรงแรมเทพนคร

ใส่ความเห็น