พัฒนาชุมชนบุรีรัมย์ ลุยงานพื้นที่ สร้างสุข เสริมพลังสตรี สร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ตามวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น.จังหวัดบุรีรัมย์- นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่สนับสนุนงานในการขับเคลื่อนครัวเรือนเป้าหมาย กลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นทุนในการต่อยอดการประกอบอาชีพ ณ พื้นที่ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยในการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการสนับสนุนงาน ให้คำแนะนำการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังข้อปัญหาในการประกอบอาชีพ และการส่งใช้เงินกู้ ของครัวเรือนเป้าหมายกลุ่มสตรี เพื่อให้การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนการประกอบอาชีพ โดยมีการลงพื้นที่หารือกับกลุ่มสตรีในพื้นที่ จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าหมู่ที่ 6 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ. บุรีรัมย์ โดยกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้ายังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยประสบปัญหาในด้านการให้บริการลูกค้าที่ลดลงในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โครโรน่า 2019 และภาวะต้นทุนที่สูงขึ้น
  2. กลุ่มตัดเย็บชุดข้าราชการ ม.10 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ. บุรีรัมย์ โดยจากการหารือพบว่ายังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ยังขาดสภาพคล่องในการหมุนเวียนของเงินทุน
  3. กลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองบก ม.6 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ. บุรีรัมย์ พบว่ากลุ่มทอผ้าไหมแม้จะมีผลกระทบด้านการจำหน่ายเนื่องจากความต้องการในการบริโภคที่ลดลง หากแต่พบว่ามีการสั่งจองในยอดที่เพิ่มขึ้นในการทอผ้า “มัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และการรณรงค์ ให้มีการสวมใส่ผ้าไทย เป็นต้น
  4. กลุ่มปลูกผักปลอดภัย บ้านหนองบก ม.6 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ. บุรีรัมย์ พบว่าการปลูกผักได้รับความนิยมจากคนในชุมชนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังสามารถจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง
    อย่างไรก็ตามในการลงพื้นที่ดังกล่าว นายทองใจ ปุยไธสง ได้ให้ข้อแนะนำด้านการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเข้มแข็ง อีกทั้งให้มีการมองหาโอกาสในมิติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และนอกจากนั้น ยังมีการบูรณาการโครงการอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน เช่น การขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น / ภาพ / ข่าว :Somsak

ใส่ความเห็น