สพม.32 บุรีรัมย์ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันนี้19พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 บุรีรัมย์ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีนางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32   เป็นประธานในพิธี ที่ห้องประชุมศีรีสว่างรัตน์

โดยพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ครั้งนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับพระราชทานรวม 101 ราย ดังนี้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ทช) 23 ดวงตรา เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย(ทม) 18 ดวงตรา เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก(ตช) 3 ดวงตรา เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย(ตม) 22 ดวงตรา เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก(บช) 4 ดวงตราและเหรียญจักรพรรดิมาลา 31ดวงตรา เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบในการทำคุณงามความดี เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูล ที่ได้ปฏิบัติราชการจนสำเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสาธารณชน

นางสาวรัตติมา  กล่าวแสดงความชื่นชมต่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีนี้ ว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับนี้ เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานมอบให้แก่ข้าราชการ เพื่อเป็นบำเหน็จตอบแทนความชอบในการทำคุณงามความดี และการทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะตลอดมา จึงเป็นสิ่งที่มีค่า และเป็นสิริมงคลแด่ราชการ ตลอดจนวงศ์ตระกูลของผู้รับที่จะมีความภูมิใจ จึงขอให้เพื่อข้าราชการมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ช่วยกันปกป้องสถาบัน และน้อมนำแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาใช้ในการทำงาน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองสืบต่อไป

ใส่ความเห็น