“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562

วันนี้(26 มิ.ย. 62) นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรัมย์ พร้อมด้วยนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวบุรีรัมย์จำนวนกว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ณ.โดมเอนกประสงค์ สวนรมย์บุรี200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้บูรณาการทุกภาคส่วนจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่อง ตลอดทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด ร่วมแสดงพลังและเข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยกันขจัดยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดเข้าไปสู่หมู่บ้าน ชุมชน และมอมเมาเด็กเยาวชนที่เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของประเทศ

กิจกรรมประกอบไปด้วย การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ถึงบาทบาทหน้าที่ของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการในเรื่องการปราบปรามปัญหาเดิม ป้องกันปัญหาใหม่ ตลอดทั้งการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ตามถนนเส้นต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ การปฏิญาณตนร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด การมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดแสดงนิทรรศการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ และการจัดกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE

ทั้งนี้จากมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2530 ได้กำหนดให้ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกียวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน

ในปี พศ.2562 รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิย.2562 ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการในเรื่องการปราบปรามปัญหาเดิม ป้องกันหาใหม่ และบำบัดรักษาผู้เสพยา เพื่อให้ผู้เสพกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีความสุข และได้รับการยอมรับจากสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยกรบุคลอันมีค่าของประเทศให้ตระตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายจากยาเสพติด

***วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26มิถุนายน ประจำปี 2562 ของจังหวัดบุรีรัมย์  ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ***

ใส่ความเห็น