กกต.ซักซ้อมทำความเข้าใจ เจ้าพนักงานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราชฎรพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

ประธาน กกต.ซักซ้อมทำความเข้าใจ ผู้ที่ทำหน้าที่ในฐานนะเจ้าพนักงานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราชฎรพื้นที่ภาคอีสาน เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม ให้มีมาตรฐาน ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้(28 ก.พ. 62) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปิดการอบรมเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือดำเนินคดี การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน รวมทั้งผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด 20 จังหวัด เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 256 คน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางและกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใต้รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน และสามารถทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

นายอิทธิพร ประธาน กกต. กล่าวว่า การอบรมนี้นับว่ามีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นการซักซ้อม และทำความเข้าใจ กระบวนการ การทำหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงาน และคณะกรรมการสืบสวน และไต่สวน เนื่องจากการเลือกตั้ง ส.ส. ในครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบนโยบาย และเป้าหมายการทำงาน ที่มุ่งเน้นบทบาท และความสำคัญ ในการทำหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงาน และคณะกรรมการสืบสวน และไต่สวน ซึ่งจะทำให้การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อให้มีมาตรฐาน และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในทิศทางเดียวกัน

“ขอให้คำนึงถึงความสำคัญ ความจำเป็น ในการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานของงานของท่าน ของสำนวนของท่าน ให้สูงยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การทุจริต การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และพรรคการเมือง เป็นเรื่องในอดีตที่จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต ขอเน้นเรื่องคุณภาพ คุณธรรม รวดเร็วอีกครั้งหนึ่งว่า เป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับการที่งานสืบสวนสอบสวน ไต่สวน คุณภาพนั้นเท่ากับ รอบรู้ รอบด้าน รวดเร็ว มีมาตรฐานเดียวกัน คุณธรรมนั้นเท่ากับ ยึดมั่นความเป็นกลาง ปราศจากอคติ กล้าหาญยึดมั่นในความถูกต้อง ความชอบธรรม ความเป็นธรรม หลักนิติธรรม ยึดตัวบทกฎหมาย บวกกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่อยู่ใต้การครอบงำ หรืออิทธิพลใดๆ ขอให้มั่นใจว่า อิทธิพร บวกกับ กกต. และผู้บริหารทุกนายจะอยู่เคียงข้างสนับสนุนท่านอย่างเต็มที่” นายอิทธิพร กล่าว

 

ประธาน กกต. กล่าวภายหลังการเปิดอบรมเจ้าพนักงานฯ ว่า “ขณะนี้ เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามายัง กกต. เป็นเรื่องการทำลายป้าย ส่วนความผิดในลักษณะอื่น จะเป็นเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงที่ไม่ถูกต้องตามที่ กกต.กำหนด ซึ่งได้มีการแจ้งให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองทราบแล้ว และได้มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ในส่วนวันเลือกตั้งที่ 24 มี.ค. นี้ ได้เน้นย้ำในเรื่องกระแสไฟฟ้าที่จะต้องมีเพียงพอ สัญญาณอินเตอร์เน็ตจะต้องสามารถใช้การได้ดี นอกจากนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จะปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. ซึ่งภายหลังการปิดหีบลงคะแนนแล้ว ทาง กกต.ได้มีระบบแอพพลิเคชั่น “แรบพิทรีพอร์ท”รวบรวมคะแนนส่งตรงไปยัง กกต.กลาง คาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ภายใน 4 ชั่วโมง โดยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมการด้านนี้ไว้นานแล้ว ซึ่งคาดว่าเราสามารถเชื่อมั่นในระบบได้ แต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอพิสูจน์ในเวลานั้นอีกครั้งหนึ่ง”

ใส่ความเห็น