นักท่องเที่ยวกว่า200คน เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านม่วงเจริญ อำเภอหนองหงส์ “แอ่งเล็ก เช็คอิน”

บุรีรัมย์ –  เปิดงานโดย นายอำเภอหนองหงส์ นำ นทท.กว่า200คน เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีกลางสายฝน บ้านม่วงเจริญ OTOP นวัตวิถี บ้านม่วงเจริญ ตำบลสระทอง หมู่บ้านที่ทอผ้าไหมระดับ 5 ดาว

เมื่อวันที่21 พย. 61 นายณัฐพล ยืนยิ่ง นายอำเภอหนองหงส์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณสำอางค์ ยืนยิ่ง นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองหงส์ งานเปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านม่วงเจริญ ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานพัฒนาการชุมชนอำเภอหนองหงส์ นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ โครงการฯ ดังกล่าว

เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา ให้เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ภายในงานเปิดตัวหมู่บ้าน บ้านม่วงเจริญ ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีตลาดแสดงสินค้าประจำชุมชน รวมถึงชุมชนใกล้เคียง เช่น ผ้าไหมทอมือ สินค้าแปรรูปจากผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือ กลุ่มแปรรูปขนม และผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอีกจำนวนมาก มาร่วมจำหน่ายรวมถึงจัดให้มีการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นอีกด้วย จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างของงานในครั้งนี้คือการที่ได้นำสื่อมวลชน

และแขกผู้มีเกียรติกว่า 200คนไปเยี่ยมชมและรับความรู้ที่ฐานการเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่สนุกสนานและได้รับความรู้เป็นอย่างยิ่ง โดยส่งเสริมชุมชนผลิตสินค้าที่ตนถนัดและขายสินค้าอยู่ในชุมชน สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเมืองหลัก เมืองรอง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและประชาชนมีความสุข

การดำเนินงานโครงการฯ มีจำนวน 3,273 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ (แอ่งเล็ก) กระจายอยู่ทุกจังหวัด อำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวน 98 หมู่บ้านและอำเภอหนองหงส์ จำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้ 1) บ้านหนองแก หมู่ที่ 13 ตำบลหนองชัยศรี 2) บ้านโปลงตึก หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองฝ้าย และ 3) บ้านม่วงเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลสระทอง

ให้เป็นการท่องเที่ยวในชุมชน (แอ่งเล็ก เช็คอิน) ที่ใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและแปลงให้เกิดรายได้ รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกิดการใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน สร้างสรรค์ความผาสุกในบ้านเกิด”

ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนทำให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ที่น่าสนใจของอำเภอหนองหงส์ ที่สามารถรับนักท่องเที่ยว มาช็อป ชม ชิม ใช้ แชะ และ แชร์ โดยให้คนภายนอกชุมชนได้เข้ามาเที่ยวจับจ่ายซื้อสินค้าภายในชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชนเพื่อเป็นการ

OTOP นวัตวิถี บ้านม่วงเจริญ

ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจึงได้กำหนดเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านม่วงเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันนี้การจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรม การจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP การจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การชิมอาหารพื้นถิ่น ชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน ส่วนราชการอำเภอหนองหงส์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง กำนันตำบลสระทอง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สื่อมวลชนทุกแขนง และพี่น้องบ้านม่วงเจริญทุกคน เป็นอย่างดียิ่ง

ใส่ความเห็น