กอ.รมน.ภาค 2 สานสัมพันธ์สื่อมวลชน พื้นที่อีสานตอนล่างจังหวัดบุรีรัมย์

กอ.รมน.ภาค 2 สานสัมพันธ์สื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ เครือข่ายหอกระจายข่าวในพื้นที่อีสานตอนล่าง ที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้(28 ก.พ. 62) พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใจภาคที่ 2 พร้อมคณะเดินทางไปพบปะ สื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ เครือข่ายหอกระจายข่าว สื่อออนไลน์  และสื่อบุคคล ที่ห้องประชุมโนนสุวรรณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อสร้างเครือข่ายมวลชน ป้องกันปัญหาขัดแข้งของสังคม อันเนื่องจากการรบข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามสัญญาประชาคมความเห็นร่วม โดยสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ เครือข่ายหอกระจายข่าว และสื่อบุคคล จากจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายสร้างอุดมการณ์รักชาติ รักสถาบัน และปลุกจิตสำนึกความร่วมมือในการสร้างความสงบให้แก่บ้านเมือง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานแก้ไขความเดือดร้อนของ และการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารระหว่าง หน่วยงาน กอ.รมน.ภาค 2 กับสื่อมวลชน เพื่อเป็นแนวทางการเสนอข่าวในอนาคตบนพื้นฐานข้อเท็จจริงถูกต้อง ไม่บิดเบือน อันจะนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนและประเทศชาติสืบไป

ใส่ความเห็น