พลังปราชญ์ชุมชน ขับเคลื่อน โคกหนองนา พัฒนาชุมชน-พช.บุรีรัมย์

แนวคิดปราชญ์ชุมชน “หนึ่ง” คำนึง เจริญศิริ ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของนายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ สู่ความภาคภูมิใจและความสำเร็จของโครงการ

ใส่ความเห็น