ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลุยงานพื้นที่บุรีรัมย์ ขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

พช.บุรีรัมย์ – ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลุยงานพื้นที่บุรีรัมย์ ขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน

 🖌️ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. 
    นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโคกหนอง กรมการพัฒนาชุมชน ณ พื้นที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ โดยลงพื้นที่แปลงครัวเรือนเป้าหมายนางศราธรณ์ คงทวี ม 15 บ้านตะครอง ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง พื้นที่สามไร่ ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ จากการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยในการลงพื้นที่ดังกล่าว นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ และ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ฯ สพจ.บุรีรัมย์ พร้อมนี้ นายชลกร เงินกิ่ง ปลัดอำเภอหัวหน้าบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอกระสัง นางพนิดา ธำรงทรัพย์ พัฒนาการอำเภอกระสัง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการดำเนินงาน
ในการนี้ นางพนิดา ธำรงทรัพย์ พัฒนาการอำเภอกระสัง บรรยายสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมอำเภอ ในปะเด็นที่สำคัญ ได้แก่

 • ดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
 • รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งในส่วนงบยุทธศาตร์กรมการพัฒนาชุมชน และงบประมาณเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
 • โครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
 • โครงการรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
  🖌️ จากนั้นผู้ตรวจราชการกมการพัฒนาชุมชนได้ให้แนวทางการดำเนินงานในเรื่องของการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน ให้รวดเร็วโดยให้แต่งตั้งคณะ จนท. จากอำเภอที่เบิกจ่ายเสร็จ มาเป็นผู้ตรวจเอกสาร ช่วยเหลืออำเภอที่มีเป้าหมายมาก เป็นต้น รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็นของนักพัฒนาต้นแบบในพื้นที่ (นพต.) การหารือครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และรับฟังข้อปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำไปร่วมกันวางแนวทางเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ประชาชนพึ่งตนเองได้ ตามวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป /// ภาพ /ข่าว : Somsak

ใส่ความเห็น