กระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางวิชาการเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจให้ก้าวหน้า สร้างภาคีเครือข่ายทางการแพทย์ สาธารณสุขจากทั่วประเทศ

เมื่อวันนี้(16 ม.ค. 62) นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานการประชุมวิชาการเครือข่ายหัวใจ Cardiac Network Forum ครั้งที่ ๑๑ ที่ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์เพื่อ เป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย/ผลงานวิชาการและผลงานที่เป็น Best practice เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการดูแลประชาชน ตลอดทั้งพัฒนาระบบบริการด้านโรคหัวใจที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยของ Thailand 4.0 โดยมี บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จากทั่วประเทศ และศูนย์โรคหัวใจ หน่วยงานโรคหัวใจ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนกว่า 800 คน

   นพ.ณรงค์ สายวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่9 กล่าวรายงาน  ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยใช้แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ส่งเสริมสนับสนุนระบบส่งต่อ เพื่อลดความแออัด และพัฒนาเครือข่ายบริการแทนการขยายโรงพยาบาล เชื่อมโยงการบริการในระดับ  ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ  และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงแบบไร้รอยต่อ โดยมีเป้าหมายเพื่อ ลดอัตราการเสียชีวิต ป่วย ลดระยะเวลารอคอย เพิ่มการเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว ได้มาตรฐาน  และค่าใช้จ่าย

ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาพยาบาล และเป็นการต่อยอดความรู้ ในการพัฒนาดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจให้ก้าวหน้า ตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ผู้ที่เข้าประชุมประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จากทั่วประเทศ และศูนย์โรคหัวใจทั้งในและนอกสังกัด

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว  ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งทีได้มีโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ cardiac network forum ครั้งที่ 11 : sport health for smart heart 2019 ในครั้งนี้

การประชุมวันนี้ได้เห็นชาวสาธารณสุขทุกภาคส่วน มาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และช่วยกันจัดระบบบริการโรคหัวใจให้เกิดในโรงพยาบาลต่างๆ ของภูมิภาคซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของชาวกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึง สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในระบบบริการ  นอกจากช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ยังได้เห็นถึงพลังความเข้มแข็งของบุคลากรสาธารณสุข ทั้งแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ  โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยของ Thailand 4.0 เพื่อให้สามารถช่วยประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์แพทย์หญิงจาดศรี ประจวบเหมาะ นายแพทย์จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแทนพี่น้องชาวสาธารณสุขและประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ขอขอบคุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่9  นพ.ณรงค์ สายวงศ์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล  ผอ.โรงพยาบาลบุรีรัมย์  นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร และทีมจัดงานโรงพยาบาลบุรีรัมย์

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้กล่าวว่า ”การเสียชีวิตของผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ  พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์จึงเป็นสิ่งสำคัญ  เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ใหม่ๆนวัตกรรม ตลอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาพยาบาล และเป็นการต่อยอดความรู้ ในการพัฒนาดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจให้ก้าวหน้า ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อนยุ่งยากทุกฟื้นที่ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบต่อไป ”

 

 

ใส่ความเห็น