สารจากนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์  วัน อสม.แห่งชาติ

20 มี.ค.วัน อสม.แห่งชาติ เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2565

ผมนายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ทุกท่าน ขอแสดงความขอบคุณ พี่น้อง อสม.เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ทุกท่าน ที่เสียสละ อุทิศตนเพื่อสร้างคุณประโยชน์ดูแลพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ให้มีสุขภาพดี โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid 19 ที่ อสม.มีบทบาทสำคัญในฐานะ หมอคนที่ 1 ในการดูแลสุขภาพประชาชน ในโอกาสนี้ ขออวยพรให้ อสม.เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ทุกท่านมีสุขสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง เข้มแข็ง เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ สมดังเป็น”จิตอาสา” ของพระราชาสืบไป

นายสกล ไกรรณภูมิ

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

สารจากนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์  วัน อสม.แห่งชาติ