ไหว้พระขอพร พระสุภัทรบพิตร บุรีรัมย์ อธิษฐานเปิดบ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกใหญ่ “บ้านเขากระโดง”


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ.บ้านโคกใหญ่ (บ้านเขากระโดง) หมู่ที่ 13 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานเปิดงานโดย นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ นายยกเหล่ากาชาด นางรัชนี สาระวิถี พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านและผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านโคกใหญ่ (บ้านเขากระโดง)

เปิดบ้านเขากระโดง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกใหญ่ (บ้านเขากระโดง)
“ตามที่รัฐบาล ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบส่งเสริมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีเป้าหมายเพื่อสร้างตลาดที่ชุมชน ดึงคนเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้าน โดยใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และพัฒนาคุณภาพยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว (กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน) ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อม บนอัตลักษณ์ ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งทำให้รายได้กระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล

เปิดบ้านเขากระโดง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกใหญ่ (บ้านเขากระโดง)

เปิดบ้านเขากระโดง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกใหญ่ (บ้านเขากระโดง)
จังหวัดบุรีรัมย์ เมืองปราสาทสองยุค เมืองต้องห้ามพลาด “มาเที่ยว” ในแต่ละปีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีโอกาสของพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะต้องร่วมมือ สร้างพลัง ในชุมชนท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้านของเรา
ซึ่งอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้เลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) บ้านตลาดชัย หมู่ที่ 8 ตำบลสองห้อง 2) บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลสวายจีก 3) บ้านสวายสอ หมู่ที่ 7 ตำบลสะแกโพรง 4) บ้านโนนรัง หมู่ที่ 15 ตำบลกระสัง 5) บ้านสวัสดี หมู่ที่3 ตำบลกลันทา 6) บ้านหนองเครือ หมู่ที่10 ตำบลถลุงเหล็ก และหมู่ที่ 7) บ้านโคกใหญ่ (เขากระโดง) หมู่ที่ 13 ตำบลเสม็ด

เปิดบ้านเขากระโดง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกใหญ่ (บ้านเขากระโดง)
โดยได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าและบริการ เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด ตามแนวทางการพัฒนา

เปิดบ้านเขากระโดง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกใหญ่ (บ้านเขากระโดง)
กิจกรรมพร้อมตอนรับนักท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกใหญ่ (บ้านเขากระโดง) หมู่ที่ 13 ตำบลเสม็ด กำหนดกิจกรรม ดังนี้ ประกอบด้วย สักการะไหว้พระสุภัทรบพิตร ณ วนอุทยานภูเขากระโดง ชมการแสดงดนตรีไทย ชมผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เที่ยวชมวัดป่าเขาน้อย ชมขั้นตอนการทำตุ๊กตาไหม ชมโฮมสเตย์ ต่อจากนั้น

เปิดบ้านเขากระโดง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกใหญ่ (บ้านเขากระโดง)
นายเกรียงไกร กริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กล่าวเปิดงาน “ ผมรู้สึกยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกใหญ่ (บ้านเขากระโดง) หมู่ที่ 13 ตำบลเสม็ด จังหวัดบุรีรัมย์ การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามนโยบายรัฐบาลนั้น เป็นการดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ โดยให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันค้นหาเสน่ห์ ที่เป็นจุดเด่นของชุมชน ที่สามรถดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวในเมืองหลักหรือเมืองรอง ซึ่งเรียกว่า “แอ่งใหญ่” เพื่อสร้างเป็นเส้นทางเชื่อมโยงเข้ามาในชุมชน ที่เป็น “แอ่งเล็ก” ได้ กรณีของจังหวัดบุรีรัมย์ เมืองปราสาทสองยุค ที่มีเสน่ห์ ทรงพลังจากปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และเมืองศูนย์กลางกีฬามาตรฐานโลก เมืองปราสาทสองยุค เมืองต้องห้ามพลาด “มาเที่ยว” ซึ่งในรอบหนึ่งปี จังหวัดบุรีรัมย์มีงานอีเว้นท์ใหญ่ ๆ ระดับประเทศ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ กว่าสองล้านคน ต่อปี ซึ่งเป็นโอกาสของพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะต้องร่วมมือกันค้นหาเสน่ห์ที่ทรงพลังในชุมชนท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้าน มาเลือก ชม ชิม ซ็อป สินค้าของฝากของที่ระลึก ที่ผลิตจากพี่น้องประชาชน โดยตรง โดยที่พี่น้องประชาชนไม่ต้องมาเดินทางออกไปจำหน่ายสินค้าภายนอกหมู่บ้านเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ความอบอุ่นให้กับครอบครัว แม้บ้านพักที่อยู่อาศัยของเรา ก็ได้รับโอกาสในการพัฒนาเตรียมความพร้อมเป็นบ้านพักโฮมเตย์ ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานเทศกาล หรืองานอีเว้นท์ ต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ”

เปิดบ้านเขากระโดง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกใหญ่ (บ้านเขากระโดง)

เปิดบ้านเขากระโดง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกใหญ่ (บ้านเขากระโดง)

เปิดบ้านเขากระโดง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกใหญ่ (บ้านเขากระโดง)

ใส่ความเห็น