ท่องเที่ยวไหว้พระขอพร“พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล” ชุมชนท่องเที่ยว#บ้านโนนสวรรค์ OTOP นวัตวิถี อำเภอประโคนชัย

พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งท่องเที่ยวไหว้พรมงคล

พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล พระนาคปรกหินทรายเขียวองค์ใหญ่ที่สุดในโลก สวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ / สถานที่ตั้ง : บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

นายพีระ พิมพ์ประสาน  นายอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่29พฤศจิกายน 2561 นายพีระ พิมพ์ประสาน  นายอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน  เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนสวรรค์  พร้อมด้วย นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย  /หัวหน้าส่วนราชการ /ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้ใหญ่บ้าน / กลุ่มองค์กรภาคประชาชน /  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย นางกอบเกื้อ เหล่าทวี  พัฒนาการอำเภอประโคนชัย  จัดงานโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”ที่รัฐบาลชุดปัจจุบัน มีนโยบาย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ จึงได้กำหนดฟื้นที่ดำเนินการ ณ.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 11 ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา ให้เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

  นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

กรมการพัฒนาชุมชน  ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พศ. 2561 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างตลาดที่ชุมชน ดึงคนเข้ามาหมู่บ้าน ด้วยชุมชนท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว (กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน ) ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี  ซึ่งทำให้รายได้กระจ่ายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข และสนองต่อนโยบายของรัฐ

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  บ้านโนนสวรรค์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  วันนี้ มีกิจกรรมการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โอทอป ภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” มีกิจกรรมพานักท่องเที่ยวไปในหมู่บ้าน การนมัสการพระพุทธประโคนชัย มหามิ่งมงคล ดูการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง  การจักสานจากไม้ไผ่ การปั้นกระถาง การทอเสื่อกก โฮมสเตย์ ชมการแสดงฟื้นบ้าน ชิมอาหารท้องถิ่น ซื้อสินค้าชุมชน

   การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง/ การทอเสื่อกก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย พี่น้องประชาชนบ้านโนนสวรรค์ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี  มีความพร้อม ศักยภาพ ที่จะตอนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า/

ตลาดชุมชน

การแสดงฟื้นบ้าน

นักท่องเที่ยว

ใส่ความเห็น