จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

วันนี้(26 มิ.ย. 61) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรัมย์ พร้อมด้วยนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวบุรีรัมย์จำนวนมากร่วมงาน ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก และการจัดกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE ที่ โดมสวนรมย์บุรีรี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่อง ตลอดทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด ร่วมแสดงพลังและเข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยกันขจัดยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดเข้าไปสู่หมู่บ้าน ชุมชน และมอมเมาเด็กเยาวชนที่เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของประเทศ

กิจกรรมประกอบไปด้วย การเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก การปฏิญาณตนร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด การมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดแสดงนิทรรศการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ และการจัดกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE

ทั้งนี้จากมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2530 ได้กำหนดให้ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

แหล่งที่: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น