ป.ป.ช. จังหวัดบุรีรัมย์ ติวเข้ม!!เครือข่ายภาคประชาชน ต้านทุจริตพื้นที่บุรีรัมย์

พิธีเปิดโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30น  ณ.หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  นางสุรีรัตน์ นวลฉิมพลี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย พันโท ณรงค์ ชัยเชิดชู  ประธานกรรมการชมรม  STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต บุรีรัมย์  สำนักงาน ป.ป.ช บุรีรัมย์ ร่วมกับโค้ชและคณะกรรมการชมรม  STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริตฯ ภาคประชาชนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งสิ้นจำนวนกว่า 265คน

สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรม 5 การดำเนินการตามแผนงานจิตพอเพียงต้านทุจริต ( กิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต STRONGเครือข่ายชุมชน ) (ครั้งที่2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการเสริมสร้างให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียง ต้านทุจริตด้วยกรอบ STRONG จนกระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ย่อยเพื่อปลูกฝั่ง STRONG จิตพอเพียงทุจริตแก่ประชาชนในระดับจังหวัด  ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วม จิตสำนึกความอายในการทำทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตแก่ประชาชนในระดับจังหวัด ร่วมทั้งป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ

พันโทณรงค์ ชัยเชิดชู  ประธานกรรมการชมรม  STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต บุรีรัมย์ ได้กล่าว ในนามของคณะกรรมการชมรม ฯ ขอขอบคุณผู้อำนวยการ ป.ป.ช บุรีรัมย์ ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต ฯ (ครั้งที่2) ในวันนี้

“ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการป้อกันการทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งในภารกิจป้องกันการทุจริต ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต เป็นภารกิจที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปละปราบปรามการทุจริต ระยะที่ (พศ.2560-2564)และโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโครงการที่ส่งเสริมการร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริตให้เกิดในสังคม ผ่านกลไกการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาศัยการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมาย เปิดเครือข่าย มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตได้ทุกรูปแบบตามความเหมาะสมและบริบททางสังคมของกลุ่มเครือข่ายอย่างยั่งยืน สามารถนำไปสู่การรับรู้อย่างเข้าใจ เกิดการตระหนัก เรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดีงามแห่งคุณธรรม” ต่อจากนั้นนางสุรีรัตน์ นวลฉิมพลี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเปิดงานผู้เข้าร่วมโครงการฯและผู้มีเกียรติทุกท่าน “ ดิฉันมีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรม 5 การดำเนินการตามแผนงานจิตพอเพียงต้านทุจริต  กิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต STRONGเครือข่ายชุมชน  ครั้งที่2 ในวันนี้ ”“ จากคำกล่าวรายงานทำให้ทราบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยกลุ่มภาคประชาชนในจังหวัดบุรีรัย์  ที่มีความเสียสละ มุ่งมั่น และตั้งใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริต โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มภาคประชาชนนั้น ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและสามารถนำแนวทางการป้องกันทุจริตไปปรับใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริตได้ หากท่านทั้งหลายสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างจริงจัง มีความอายและไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตพอเพียงต้นทุจริต ประกอบกับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในพื้นนที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการฯในวันนี้ ท่านทั้งหลายจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตภายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป ”(จัดอบรมครั้ งที่1 ณ.ตลาดช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนผู้เข้าร่วมอบรมในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด  จำนวน 250 คน)***กิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต STRONGเครือข่ายชุมชน  ครั้งที่2  วันที่23 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น  ณ.หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ***

 

ใส่ความเห็น