เสน่ห์!สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-กัมพูชา สินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ สู่สากล

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา17. 00 น.ณ.ลานแสดงสินค้าบริเวณสถานีขนส่งโอเสม็ด ตำบลโอเสม็ด อำเภอกรุงสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา มีพิธีเปิด “โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา” โดยมีประธานเปิดงาน นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์(ไทย)นายวาส ปาราริล รองผวจ.อุดรมีชัย ( ราชอาณาจักรกัมพูชา) ให้การต้อนรับ ดำเนินงานโดย พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นางสุนิสา บุญยาทิษฐาน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ และ นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2560 ณ ลานแสดงสินค้าบริเวณสถานีขนส่งโอเสม็ด ตำบลเสม็ด อำเภอกรุงสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย และอำเภอกรุงสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ของทั้งสองประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้า การจัดเจรจาการค้า และจัดแสดงความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา

เวลา17. 00 น นางสุนิสา บุญยาทิษฐาน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ ในนามของคณะกรรมการจัดงาน “โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา” ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ในวันนี้

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์  ดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน  โดยส่งเสริมให้จังหวัดที่มีฟื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา – ลาว – พม่า และมาเลเชีย มีช่องทางจัดมหกรรมจำหน่ายสินค้า OTOP ให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ  การพัฒนาเพื่อขยายตลาดเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

จังหวัดบุรีรัมย์ จึงกำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  สานสัมพันธ์สองแผ่นขึ้น ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2560  รวม 5 วัน ณ.ลานแสดงสินค้าบริเวณสถานีขนส่งโอเสม็ด ตำบลโอเสม็ด อำเภอกรุงสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา จึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างจังหวัด บุรีรัมย์ ประเทศไทยและ จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

1.การจัดแสดง การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรัมย์ และของเครือข่าย OTOP จำนวน 50 ราย และเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการของ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 10 ราย

2.การจัดเจรจาการค้า การจับคู่ธุรกิจ ของผู้ประกอบการจังหวัดบุรีรัมย์ กับนักธุรกิจราชอาณาจักรกัมพูชา

3.การจัดแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ของประเทศไทยและการแสดงทางวัฒนธรรม ของราชอาณาจักรกัมพูชา

การจัดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ TOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการประสานงานด้วยดี จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยและคณะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนประจำฟื้นที่ 2 ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองสุรินทร์  นายด่านศุลกากรช่องจอม  เครือข่าย OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นอย่างดี  หลังจากนั้นนางสุนิสา บุญยาทิษฐาน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานตามวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ต่อประธานในพิธีเสร็จแล้ว

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวเปิดงาน  “โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา”  ผมรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการจดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ในวันนี้

จากการกล่าวรายงานของท่านพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานและพัฒนาสินค้า OTOP อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรในชุมชนทำการผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีประสิทธิภาพ ในทุกมิติทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการส่งเสริมช่องทางการตลาด ทั้งนี้การส่งเสริมช่องทางการตลาดเป็นภารกิจสำคัญ ในกระบวนการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดในต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ผลิต การสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในต่างประเทศ ได้รู้จักกับสินค้า OTOP สินค้าจากภูมิปัญญาไทยมากยิ่งขึ้น ตามแนวคิด OTOP คือ ปัญญา สู่สากล

การจัดงานครั้งนี้ เป็นกานจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการนำสินค้า OTOP มาแสดงและจำหน่าย ในฟื้นที่จังหวัดอุดรมีชัย เป้าหมายที่สำคัญ คือ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOPได้ใช้เป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการผลิตและการตลาด เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการส่งเสริมช่องทางตลาดต่อไป

รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์กล่าวเปิดงานจบแล้วได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานส่วนราชการทุกส่วน สื่อมวลชน ภาคเอกชน เครือข่ายOTOP ผู้ประกอบการราชอาณาจักรกัมพูชาที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  จากนั้นรองผู้ว่าฯบุรีรัมย์นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ พร้อมด้วยนายวาส ปาราริล รองผวจ.อุดรมีชัย (กัมพูชา) ได้พาสื่อมวลชนและแขกที่มารวมงานเดินดูตรวจเยี่ยมบูธแสดงสินค้าOTOPทั้งสองประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และชาวกัมพูชา ออกมาซื้อสินค้ากันอย่าง ล้นหลาม มีเครื่องนุ่งห่ม ที่ทำจากภูมิปัญญาชาวบ้าน อาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ของใช้ในครัวเรือน และมีสินค้าต่างๆที่จัดแสดงทั้งสองประเทศกันอย่างมากมาย นับว่าเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งที่สินค้าOTOPจังหวัดบุรีรัมย์ จะได้รู้จักกันมากขึ้นในระดับสากล.

(ประมวลภาพ)

ใส่ความเห็น