กอ.รมน.ศูนย์ปฏิบัติที่ 5 ติว!สื่อฯ เพื่อ“สื่อสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจพอเพียง”ดูงานวิถีชายแดนใต้

มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี เฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพในแต่ละภูมิภาค เพื่อสร้างสรรค์สื่อ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมโรมแรมอัลเวเรซ  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ ศปป.5 กอ.รมน. ได้เปิดการอบรมในหลักสูตร “สื่อสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. สื่อมวลชน ทีวี หนังสือพิมพ์ นักจัดรายการวิทยุ สื่อออนไลน์ ฯ จำนวน 200 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้ในด้านวิชาการ ด้านการสื่อฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วมและรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนำเสนอข่าว

กอ.รมน. โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5กอ.รมน. (ศปป.5 กอ.รมน ) จัดกิจกรรม “พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลขน”และ “พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม” ขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลขนทุกภูมิภาค ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคนิคที่ทันสมัย และช่องทางใหม่ๆ ในการนำเสนอ และเฟันหาผู้นำสื่อมวลชนประจำภูมิ ภาค ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการเสนอข่าว เพื่อก้าวไปสู่การเรียนรู้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมใน จชต. ต่อไป

โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม ได้แก่ สื่อมวลซนทุกแขนง โดยกำหนดจัดอบรมภูมิภาคละ 2 รุ่น ๆ ละ 200 คน โดยภาคกลางจัดในวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ และวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ.โรงแรมนนทบุรี พาเลช จังหวัดนนทบุรี / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดในวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดขอนแก่น และในวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ โรงแรมอัลเวเรซ จังหวัดบุรีรัมย์ / ภาคเหนือจัดในวันที่ 24มกราคม 2565 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก และวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ / ภาคใต้จัดในวันที่ 7กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวันที่ 9กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบีพี่ สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต จังหวัดสงขลา

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม จะถูกคัดเลือกผู้นำกลุ่ม รุ่นละ 100 คน และ 140คน เพื่อลงศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิต อัตลักษณ์และพหุวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดชายแดนใต้พร้อมทั้งการเสริมศักยภาพด้านการผลิตสื่อเพื่อเป็นผู้นำสื่อคุณภาพทันสมัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และวิทยากรจากพื้นที่ดำเนินการ

กอ.รมน.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 ติว!สื่อ เพื่อ“สื่อสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจพอเพียง”ดูงานวิถีชายแดนใต้

 พลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน ”กล่าวว่า” ได้เน้นย้ำและถึงความสำคัญการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อมุ่งหวังให้เกิดพัฒนาศักยภาพ และสร้างทัศนคติเชิงบวกโดยใช้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน โดยเฉพาะในแง่มุมของการสร้างความสมานฉันท์ให้แก่สังคมไทย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ ในบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี มีคุณธรรม และเป็นการยกระดับมาตรฐานให้เป็นสื่อมวลชนคุณภาพอย่างแท้จริง

การอบรมครั้งนี้มีการตรวจ ATK คัดกรองโควิด-19 ผู้เข้าอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมได้รับวัคซีนครบโดส สวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการอย่างเคร่งครัด