บุรีรัมย์ เด็ดขาดห้ามพกพาอาวุธปืน จัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ปล่อยแถว ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.66 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดปฎิบัติการ Kick Off จัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยมีนายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ,นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ,พันเอก กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รอง ผบ.มทบ.26 พันเอก ทินกร ประสีระเตสัง รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ , พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ,พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ,นายเกรียงศักดิ์ สมจิตร นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ,พ.จ.อ.ไชยยันต์ แก้วสว่าง ป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำข้าราชการตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 300 นายเข้าร่วมในพิธี

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่ ยาเสพติด , การค้ามนุษย์ , การครอบครองและพกพาอาวุธปืน ,การพนัน ,การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และสถานบริการและสถานบันเทิง โดยได้มีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจที่ได้มีการบูรณการกำลังร่วมกับทุกฝ่าย ทั้งในระดับจังหวัด กับในระดับอำเภอครบทุก 23 อำเภอ ซึ่งจะได้มีการติดตามและรายงานผล เพื่อนำนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล พร้อมทั้งได้เน้นย้ำในเรื่องการจัดระเบียบสังคม เพื่อสร้างสังคมให้สงบสุข บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดอบายมุข ปลอดยาเสพติด และเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บุรีรัมย์ จึงกำหนดให้มีการเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะได้มีการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงประเภทสถานบริการ ร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต และพื้นที่เสี่ยงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน โดยจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง เพื่อควบคุมมิให้พื้นที่ดังกล่าวมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด การลักลอบค้าประเวณี การพกพาอาวุธ การยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กหรือเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เข้าไปใช้บริการ การเปิดเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด การพกพาอาวุธ รวมถึงการเปิดเพลงเสียงดัง เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้มาใช้บริการและอาจก่อให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทและปัญหาอาชญากรรมตามมา ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความผาสุกของประชาชนโดยตรง

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่า ห้ามไม่ให้สถานบริการเปิดบริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดทั้งผู้ค้า ผู้เสพ ตรงนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ รวมถึงการพกพาอาวุธปืน ซึ่งจะต้องไม่มีใครสักคนใดคนหนึ่งในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จะสามารถพกพาอาวุธปืนไปไหนมาได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น และในขณะที่ตนเองดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องไม่มีการอนุญาตออกใบอนุญาตให้นอกเจ้าหน้าที่เท่านั้น ส่วนรายชื่อผู้มีอิทธิพลของ จ.บุรีรัมย์ จากการตรวจสอบมีจำนวน 2 ราย ซึ่งได้ส่งชื่อรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบแล้ว

ใส่ความเห็น