จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม

จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดพื้นที่ควบคุม รวมทั้งกำชับให้เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยไม่ผ่านศูนย์คัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เ

มื่อวันนี้ (9 ก.ค. 64) เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุม สนามช้างเซอร์กิต อินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อกำหนดพื้นที่ควบคุม รวมทั้งกำชับให้เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยไม่ผ่านศูนย์คัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่บ้านยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 8 ราย และในพื้นที่บ้านดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 20 ราย โดย มีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกำหนดพื้นที่ควบคุม ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่บริเวณคุ้มหลวงพ่อพา บ้านยาง หมู่ที่ 2 /คุ้มบูรพากลางและคุ้มชุมเงิน บ้านยางบูรพา หมู่ที่ 3 และคุ้มเจริญสุข บ้านยางประจิม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และพื้นที่บ้านดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกันนี้ได้ประกาศเปิดสถานที่ ที่มีความพร้อมรองรับผู้ป่วยที่เข้ามารักษาพยาบาล โดยให้ตั้งเป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ชั่วคราว (โรงพยาบาลสนาม) เพิ่มในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง อำเภอกระสัง อำเภอบ้านกรวด อำเภอลำปลายมาศ และอำเภอห้วยราช รวม 14 แห่ง จำนวน 1,390 ห้อง โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ยังสั่งให้ทุกอำเภอกำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจตราในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลไม่ให้มีบุคคล ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย เข้าในพื้นที่รับผิดชอบโดยไม่ผ่านศูนย์คัดกรองประจำหมู่บ้านหรือไม่ผ่านการคัดกรองของเจ้าพนักงานควบคุม โดยให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง และตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง หากมีปัญหาอุปสรรคให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานจังหวัดทราบโดยด่วนทันที

ใส่ความเห็น