ผุด!โรงพยาบาลบุรีรัมย์ แห่งที่2 พร้อมพิธีวางศิลาฤกษ์ 300 เตียง รองรับผู้ป่วยกว่า1,000 คนต่อวัน

สาธารณสุข ได้ขอเข้าใช้ที่ดินสาธารณะโคกเขากระโดง กว่า 295 ไร่ จากมหาดไทย ที่ใกล้ศูนย์ราชการ เปิดโรงพยาบาลแห่งที่2  จำนวน 300 เตียงรองรับผู้ป่วยกว่า1000 คนต่อวัน พร้อมขยายบริการและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์การแพทย์บุรีรัมย์  ดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึง  เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ เป็นทางเลือกในการรับบริการสุขภาพสำหรับประชาชนรอบข้าง

  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.09 น. ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์แห่งที่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พร้อมด้วย นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลแห่งที่ 2 ของจังหวัดบุรีรัมย์

โดยภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำทุกภาคส่วนเข้าร่วมประกอบพิธีพราหมณ์ บวงสรวงเทพยดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้จุดธูปเทียนเครื่องบวงสรวง รินน้ำอมฤทธิ์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ ก่อนเข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมวางศิลาฤกษ์ พิธียกเสาเอกเสาโท และพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมี พระธรรมวชิรสุตาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์(ธรรมยุต) และพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 เจริญพระพุทธมนต์

ความเป็นมาโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ 900 เตียง อัตราการครองตียงประมาณ 1,000 เตียงวัน มีพื้นที่ 74 ไร่ ปัจจุบันมีการพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้นและมีการยยายบริการอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความแออัดของสถานที่ให้บริการเพิ่มขึ้น เพื่อลดความแออัดและพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ให้เป็นโรงพยาบาลที่รักษาพยาบาลโรคเฉพาะทางที่มีความซับซ้อน เป็นศูนย์วิซาการเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนหาพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลประจำอำเภอเมือง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหารในการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ “แปลงที่สงวนเลี้ยงสัตว์โคกเขากระโดง” เลขที่ 4130/2515 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 มีเนื้อที่ 3413 ไร่ 2 39.4 ตารางวา ตั้งอยู่บ้านโคกเขา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งยังคงเหลือเนื้อที่ประมาณ 2,583 ไร่ 2 งาน 55.4 ตารางวา โดยพื้นที่สาธารณแปลงนี้ ได้สงวนหวงห้ามโดยขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์เพื่อใช้สำหรับเป็นที่เลี้ยงสัตว เมื่อปี พ.ศ. 2474 ปัจจุบันราษฎรในพื้นที่เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 แปลง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ยื่นขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง”พื้นที่สงวนเลี้ยงสัตว์เขากระโดง” ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ บร 4130/2515 ตั้งอยู่บ้านโคกเขา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ บางส่วน เนื้อที่ 295 ไร่ 2 งาน 68.9 ตารางวา เพื่อจัดตั้งเป็นเป็นโรงพยาบาลอำเภอเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และที่ดินบางส่วนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพการขับเคลื่อนการขอใช้พื้นที่ เพื่อสร้างโรงพยาบาลประจำอำเภอเมือง มีการติดตามการดำเนินอย่างต่อเนื่อง

โดยนำบรรจุในวาระการประชุมของคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) โดยมีท่านผู้ว่าราชการท่านธัชกร หัตถาธยากูล เป็นประธาน ต่อมาอำเภอเมืองบุรีรัมย์ได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์ใช้ประโยชน์และถอนสภาพหรือขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป มีการจัดประชาคมราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเพื่อจัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลบุรีรัมย์) ใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลอำเภอเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช คณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐจังหวัดบุรีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเนื้อที่ประมาณ 295 ไร่ 2 งาน 68.90 ตารางวา เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขใช้เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลอำเภอเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดได้ดำเนินการปิดประกาศการจัดขึ้นทะเบียนให้ราษฎรทราบ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ครบกำหนด30 วันแล้ว ไม่มีผู้คัดค้านแต่อย่างใด จังหวัดบุรีรัมย์ได้พิจารณาออกใบอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้ว ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2564 กำหนดระยะเวลา 5ปี นับแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ผู้ขอได้รับใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กำหนดระยะเวลา30 ปี นับแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2594

ในนสมัยท่านผู้ว่า ไชยวัฒน์ นระพงศ์ และท่านผู้อำนวยการภูวดล กิตติวัฒนาสาร ได้ดำเนินการสานต่อที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “พื้นที่สงวนเลี้ยงสัตว์เขากระโดง” ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ บร4130/2515 ตั้งอยู่บ้านโคกเขา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ บางส่วน เนื้อที่ 295ไร่ 2 งาน 68.9 ตารางวา จนกระทั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ได้รับรายการที่ดินขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุใช้ประโยชน์ในราชการในโรงพยาบาลอำเภอเมืองบุรีรัมย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไว้เป็นแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร.1232 เรียบร้อยแล้ว ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566ที่ราชพัสดุได้นำมาใช้ประโยชน์ในราชการ ก่อสร้างโรงพยาบาลประจำอำเภอเมือง หรือโรงพยาบาล 2 ซึ่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์ใด้ดำเนินการของบประมาณในการก่อสร้างเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอเมืองสำหรับประชาชน และได้รับอนุมัติงบประมาณมูลค่า 437,635,700 บาท (สี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาท) ในปี พ.ศ. 2566 ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 5 ชั้น และกำหนดวางศิลาฤกษ์ วันที่ 16 กันยายน 2566 และมีแผนขยายบริการและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์การแพทย์บุรีรัมย์ ซึ่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์ อยู่ระหว่างการของบประมาณ ปี 2567 ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 300 เตียง และเงินบำรุงโรงพยาบาลก่อสร้างอาคารรังสีรักษา 6 ชั้น และอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ยูนิตโรงพยาบาลบุรีรัมย์2 จะพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลทั่วไปและเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ขนาด300 เตียง เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ เป็นทางเลือกในการรับบริการสุขภาพสำหรับประชาชนรอบข้าง ได้แก่ ตำบลเสม็ด ตำบลอิสาน รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนในเขตใกลัเคียง เช่น กระสัง พลับพลาชัย ประโคนชัย บ้านกรวด และจัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ที่มีคุณภาพให้ประชาชนเข้าถึงเอย่างเท่าเทียม สะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอย รองรับ sport city เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลของประชาชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยขับเคลื่อนในการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์”แปลงที่สงวนเลี้ยงสัตว์โคกเขากระโดง” เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลบุรีรัมย์2 ได้แก่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด มณฑลทหารบกที่ 26ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ดินจังหวัด ธนารักษ์จังหวัด คณะกรรมการ กรอ.

นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าวว่า “โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นโรงพยาบาลขนาด ประมาณ 300 เตียง เทียบเท่ากับโรงพยาบาลนางรอง ซึ่งจะสามารถลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ ที่ขณะนี้มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยได้ 900 เตียง แต่ปัจจุบันมีการครองตียงประมาณ 1,000 เตียงต่อวัน สามารถให้การรับบริการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน จากเขตใกล้เคียง อาทิเช่น โรงพยาบาลกระสัง โรงพยาบาลประโคนชัย และโรงพยาบาลบ้านกรวด เป็นต้น”

ใส่ความเห็น