กรมการขนส่งทางบก จับมือ แฟลช เอ็กซ์เพรส  ร่วมจัดทำหลักสูตรอบรม e – Learning ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง

กรมการขนส่งทางบก จับมือ แฟลช เอ็กซ์เพรส มุ่งเน้นสร้างวินัยและความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่รถขนส่ง ร่วมจัดทำหลักสูตรอบรม e – Learning ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง สำหรับพนักงานขับรถขนส่ง สามารถเข้ารับชมคลิป VDO ได้ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

            8 กุมภาพันธ์ 2566 : นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด แถลงข่าวความร่วมมือ จัดทำหลักสูตรอบรม e – Learning ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง สำหรับพนักงานขับรถขนส่ง

            นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ณ ปัจจุบันธุรกิจการขนส่งพัสดุในประเทศไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการให้บริการขนส่งด้วยรถกระบะ 4 ล้อ และรถจักรยานยนต์มากขึ้น ซึ่งธุรกิจดังกล่าวส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนช่วยสร้างงานสร้างรายได้ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชน อย่างไรก็ตามความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากเป็นผลดีต่อทั้งผู้ขับขี่เอง และเพื่อนร่วมทางรอบข้างกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับ ดูแลการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย จึงได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขับขี่และผู้ประกอบธุรกิจรับส่งพัสดุเพื่อให้มีมาตรฐานการให้บริการขนส่งอย่างปลอดภัย เช่น ผู้ขับขี่ขนส่งต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุ รถที่นำมาใช้ขนส่งต้องจดทะเบียนถูกต้อง รวมถึงการสนับสนุนเอกชนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน

            กรมการขนส่งทางบกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการร่วมมือกับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด จัดทำหลักสูตรอบรม e – Learning ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง สำหรับผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ขับขี่รถขนส่งทั่วประเทศ ผลิตคลิป VDO เพื่อเป็นสื่อให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ขับขี่รถขนส่ง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถรับชมคลิป VDO ได้ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการ ผู้ขับขี่รถขนส่ง หรือประชาชนที่สนใจ ที่ได้รับชมคลิปแล้วจะมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดจิตสำนึกและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการขับขี่ได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

            นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด กล่าวว่า พันธกิจหลักของบริษัทฯ คือ การให้ความสำคัญด้านการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาบริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านจราจรของพนักงานขับรถขนส่งทุกคนมาโดยตลอด ด้วยการมุ่งสร้างจิตสำนึก และความรู้ในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งกวดขันให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมมือกับ กรมการขนส่งทางบก สนับสนุนการจัดทำสื่อประกอบเนื้อหาหลักสูตรอบรม e – Learning ในหัวข้อเรื่อง “ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง” ในรูปแบบคลิป VDO ให้ความรู้หัวข้อต่าง ๆ ความยาว 7-10 นาที โดยเนื้อหาหลักสูตรอบรม e – Learning ด้านความปลอดภัยในการขนส่งประกอบไปด้วย 9 หัวข้อหลักที่สำคัญได้แก่ หัวข้อที่ 1. สถานการณ์อุบัติเหตุในประเทศไทย 2. การตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 3. การขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 4. การคาดการณ์อุบัติเหตุและรับรู้ความเสี่ยง 5. มารยาทในการขับรถบนท้องถนน 6 การประเมิน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 7. อุปกรณ์ความปลอดภัย และข้อกำหนดความปลอดภัยในการบรรทุกสินค้า 8. ชั่วโมงการทำงาน และหัวข้อที่ 9. การบริหารจัดการความเหนื่อยล้า นอกจากนี้ แฟลช เอ็กซ์เพรส ยินดี และยังพร้อมให้การสนับสนุน และส่งเสริมกับหน่วยงานภาครัฐในอนาคตข้างหน้าหากมีโครงการ และกิจกรรมดี ๆเพื่อตอบแทนสังคมต่อไป

ใส่ความเห็น