มรภ. บุรีรัมย์ จัดแถลงข่าว กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง 41 “พนมรุ้งเกมส์”

W

วันนี้ (04ม.ค.62)เวลา 10.00 -12.00 น ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา และผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแถลงข่าว กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง 41 “พนมรุ้งเกมส์

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41  “พนมรุ้งเกมส์ และการแข่งขันกีฬาบุคลาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50  ภายใต้ปรัชญาการแข่งขัน “กีฬา สามัคคี มิตรไมตรีเหนือชัยชนะ” ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ.ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และสื่อมวลชน ทุกแขนงในจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 60 คน

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4-10 มีนาคม 2562 และ กีฬาบุคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 มีนาคม 2562    โดยเนื้อหาสำคัญของการแถลงข่าวประกอบไปด้วย ที่มาและความสำคัญของการจัดการแข่งขันการเปิดตัวสัตว์นำโชค น้องฝ้ายคำ และพี่ค้ำคูน โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้ง 19 ชนิดกีฬา การประกวดทักษะดนตรีและการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน.

ใส่ความเห็น