จังหวัดบุรีรัมย์ พช.บุรีรัมย์พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนนโยบาย

จังหวัดบุรีรัมย์ พช.บุรีรัมย์พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565

🗓 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 ณโรงแรมเดอศิตาปริ้นเซสบุรีรัมย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์
ในการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้บรรยายพิเศษและมอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้เน้นย้ำถึงแนวทางการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชนโดยท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายสมคิด จันทมฤก ซึ่งได้กล่าวถึงหลักการสำคัญในการบริหารงาน งบระบบ และ คน รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก 13 หมุดหมายสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าและการเดินหน้าสังคมอย่างยั่งยืนรวมทั้งประเด็นท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนทิศทางของการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ พร้อมทั้งให้แนวคิดและทิศทางการบริหารงานยุคใหม่ (AGILE) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดและวิธีการทำงานอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วเพื่อปรับเปลี่ยนให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในสภาวะที่มีความไม่แน่นอน (VUCA World)


การอบรมโครงการดังกล่าวนายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานถึงวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการจัดงาน โดยกล่าวถึงความสำคัญของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในระดับจังหวัดและในระดับอำเภอ “บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนทั้งระดับพัฒนาการอำเภอ พัฒนากร และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ถือว่าเป็นบุคลากรที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่และเป็นกลไกในการสร้างเรียนรู้ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่ง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทั้งด้านกรอบความคิดและทักษะให้สามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา ซึ่งจะทำให้บุคลากรสามารถออกแบบระบบการทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญไปสู่การเอื้ออารีการเรียนรู้และการพัฒนางาน นับเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญทั้งในระดับกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป” นายทองใจ กล่าวฯ
และในโอกาสการเปิดอบรมโครงการ นายอังกูร ศีลาเทวากูล ได้มอบแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและแนวทางการดำเนินงานของข้าราชการทั้งในส่วนของการปฏิบัติตนเพื่อการแสวงหาความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการตอบสนองต่อประชาชนซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในการขับเคลื่อนงานในระบบราชการ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญและสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กับข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในระดับจังหวัดบุรีรัมย์และในระดับพื้นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 23 อำเภอ
จากนั้นมีการมอบแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงานได้แก่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วยพัฒนาการอำเภอ พัฒนากร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจาก 23 อำเภอได้นำไปวางแผนและเตรียมการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปี 2565 ต่อไป
ซึ่งในการจัดกิจกรรมมีการออกร้านจำหน่ายและจัดนิทรรศการของกลุ่ม OTOP ทั้งประเภทผ้า สมุนไพร ของกิน และอื่น ๆ ในบริเวณโรงแรมเพื่อกระตุ้นการรับรู้และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะการแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จากกลุ่มโอทอปซึ่งมีฝีมือที่ดีและสามารถนำไปต่อยอดในการจำหน่ายรวมทั้งออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์จนเกิดเป็นรายได้อย่างต่อเนื่อง
การดำเนินงานดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินงานภายใต้กรอบและระเบียบของการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

📸ข่าวโดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
🗺️สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น