โมเดลกัญชา 6 ต้น บุรีรัมย์ผลักดันทุกเขตสุขภาพหวังสร้างรายได้ระดับครัวเรือน

จังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้าการปลูกกัญชา 6 ต้น ตาม โนนมาลัยโมเดล โดยขยายการปลูกไปทุกๆอำเภอในระยะแรก มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ 40 แห่ง ร่วมกับ 39 รพ.สต. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เตรียมความพร้อม ผู้ที่เข้าร่วม โครงการการปลูกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีตัวแทนวิสาหกิจชุมชน และรพ.สต.จำนวน 39 แห่ง เข้ารับฟังรายละเอียดทั้งในด้านสถานที่ การเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมีภญ.กนกพร ชนะค้า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการดำเนินงานฯ โดยได้ชี้แจง

ข้อสรุปการดำเนินงานว่า ให้วิสาหกิจชุมชนจัดทำข้อตกลงร่วมกับ รพสต. และจัดทำประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ ที่จะปลูกกัญชาฯ โดยมี ผอ.รพช. และสาธารณสุขอำเภอ ในแต่ละอำเภอ ให้การสนับสนุนการปลูกกัญชาทางการแพทย์ฯ การสั่งใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ทั้งที่เป็นยาสำเร็จรูปที่ใช้ภายนอก และยาตำรับกัญชาทางการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อผลผลิตที่เป็นยาสำเร็จรูปจากโรงพยาบาลคูเมือง ตามที่หน่วยงานได้ทำข้อตกลงร่วมกันกับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้พิจารณาจากปริมาณการใช้กัญชาทางการแพทย์ในพื้นที่ ให้เหมาะสมกับจำนวนการปลูกกัญชาของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ อีกทั้งสนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอทั้งจังหวัดและในเขตสุขภาพที่ 9 ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯสามารถนำตำรับกัญชาทางการแพทย์แผนไทยไปใช้ได้ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการใช้ยาของประชาชนมากขึ้นส่วนในเรื่องประเด็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนของวิสาหกิจชุมชนจะรับผิดชอบในการดำเนินการปลูก ตรวจคุณภาพดินคุณภาพน้ำ และค่าตรวจวิเคราะห์ผลผลิตที่ได้จากการปลูก ผลผลิตที่ได้ในส่วนของช่อดอกทั้งหมด ใบและรากบางส่วน นำส่งให้ รพ.คูเมือง เพื่อผลิตยากัญชาทางการแพทย์ ในส่วนของ ใบ ราก ลำต้น ที่เหลือวิสาหกิจชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนได้เองต่อไป

ใส่ความเห็น