รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรค “ลัมปีสกิน”จังหวัดบุรีรัมย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรค “ลัมปีสกิน” ที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้ (26.มิ.ย.64) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค “ลัมปีสกิน” และการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ที่ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง และเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 200 คน ทั้งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค “ลัมปีสกิน” เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้แก่เกษตรกร ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบเวชภัณฑ์ ยาฆ่าแมลง/ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งชมการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในคอกโค และปล่อยขบวนป้องกันและกำจัดโรคลัมปีสกิน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เกษตรกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายสำคัญและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน

โดยมอบหมายให้กรมปศุสัตว์เร่งควบคุมและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย และจะจัดสรรวัคซีนในแต่ละพื้นที่ตามสถานการณ์การระบาด รวมทั้งได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในการกระจายอุปกรณ์ฉีดพ่นยา เวชภัณฑ์ยาไปสู่เกษตรกร และให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้ โรคดังกล่าวไม่สามารถติดต่อสู่คนได้ เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดทางผิวหนัง เมื่อโค กระบือ รักษาหายแล้ว เนื้อสามารถรับประทานได้ นมสามารถดื่มได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจ นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งจัดสรรวัคซีนเพื่อกระจายไปยังจังหวัด ต่างๆ อย่างทั่วถึง ซึ่งในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ เบื้องต้นก็จะได้รับจัดสรร จำนวน 5,000 โดส และเตรียมจะสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน สำหรับโคนมโดยเฉพาะอีกด้วย ส่วนการให้ความช่วยเหลือ จะเร่งผลักดันให้ความช่วยเหลือตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดต่อไป สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวม 238,087 ครัวเรือน เลี้ยงโค-กระบือ จำนวน 89,254 ราย เป็นโคเนื้อ 393,309 ตัว โคนม 6,785 ตัว และกระบือ 135,975 ตัว สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกินในพื้นที่บุรีรัมย์ มีพื้นที่เกิดโรค จำนวน 188 ตำบล 905 หมู่บ้าน เกษตรกร จำนวน 26,025 ราย สัตว์ป่วยสะสม จำนวน 36,994 ตัว รักษาหายแล้วจำนวน 22,195 ตัว สัตว์ตาย จำนวน 917 ตัว คงเหลือสัตว์ป่วย 13,882 ตัว สำหรับสถานการณ์ ณ วันที่ 25 มิ.ย.64 สัตว์ป่วยคงเหลือ 19,969 ตัว สัตว์ตายสะสม 1,095 ตัว

ใส่ความเห็น