จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดบุรีรัมย์ จันทร์,พุธ ศุกร์ โครงการบุรีรัมย์ คาสเซิล

เมื่อวันที่ 19 สค. 63  เวลา 11.20 น ณ โครงการบุรีรัมย์ คาสเซิล Buriram Castle) หลังสนามช้าง อารีนาอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สัมภาษณ์นายพงษ์พัฒน์ ศรีโชค รักษาการหัวหน้าสำนักหนังสือเดินทางจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ มีกำหนดจัดหน่วยทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่เพื่อให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต ราชการ และหนังสือเดินทางของพระภิษุ )เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางในสำนักงานหนังสือทางสาขาต่างๆ  ช่วงแรกๆเดือน สิงหาคม –กันยายน 63 ในจังหวัดบุรีรัมย์จะเปิดอนุญาตทำหนังสือเดินทางระหว่างวัน จันทร์,พุธ ศุกร์ เวลา 08.30- 16.30น. ไปก่อน หลังจากที่เราเปิดบริการการทำหนังสือทางมามีประชาชนมาบริการแล้วกว่า 210 คน

ข้อมูล: ทำหนังสือเดินทาง เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประขาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์) บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) / กรณีอายุยังไม่ถึง 15 ใช้สูติบัตร(ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชนผู้เยาว์ 13 หลัก หรือผู้เยาว์อายุ ๗ ปีขึ้นไป ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องถูกต้อง (ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนนกลางหรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น) บัตรประจำตัวประขาชนของบิดาและมารดา (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสองคนกรณีบิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่ผู้เดียวให้มารดาผู้เดียวพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง)

กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวที่ระบุในบันทึกการอย่าเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมพร้อมกับบันทึกการอย่า(ฉบับจริง)กรณีบิดามารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากนายอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง) และนำมาแสดง ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้เยาว์ บิดามารดา ฉบับจริง(หากมี)

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง : ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาท : ค่าส่งไปรษณีย์ (EMS) 40 บาท

คำแนะนำ :  ผู้รับบริการจะได้รับหนังสือดินทาทางไปรษณีย์ ภายใน 2 สัปดาห์ โดยกรมการกงสุลจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับระบุไว้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับบริการกรอกที่อยู่ไปรษณีย์ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการสูญหายและความล่าช้าในการจัดส่ง กรณีไม่ได้รับเล่มเดินทางตามกำหนดโปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์กองหนังสือเดินทาง โทร 02-22203-5000 ต่อ 32451,32452

ผู้มีหนังสือเดินทางอายุใช้ง่านเหลือ 6 เดือน หรือน้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมายกเลิก

หมายเหตุ : โครงการบุรีรัมย์ คาสเซิล Buriram Castle) หลังสนามช้าง อารีนา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center: 02-572-8442

**อนุญาตทำหนังสือเดินทางระหว่างวัน จันทร์,พุธ ศุกร์ เวลา 08.30- 16.30น.( ช่วงดือน สิงหาคา –กันยายน 63 )**

ใส่ความเห็น