บุรีรัมย์ มอบพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรที่ประสบสภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง และศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา จัดงาน “วันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562” ได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมการข้าว (นายขจร เราประเสริฐ) เป็นประธาน โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ณ หอประชุมโรงเรียนพุทไธสง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง การจัดงานดังกล่าวเป็นการรณรงค์และถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว การผลิตข้าวคุณภาพ การจัดการดิน-ปุ๋ย และพืชหลังนา การบริหารจัดการศัตรูข้าวและการเฝ้าระวัง นอกจากการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว ในวันนี้ยังจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้กับเกษตรกร สืบเนื่องมาจากในปี 2561 ได้เกิดสภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงอย่างรุนแรง ส่งผลให้พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิของเกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญได้รับความเสียหาย และมอบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปี 2561 ให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ภายในงานฯ มีเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่และผู้เกี่ยวข้องมาร่วมงาน กว่า 1,000 คน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 อนุมัติการดำเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63 เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิที่ประสบฝนแล้งและฝนทิ้งช่วง สำหรับนำไปใช้เพาะปลูกในฤดูนาปี ปี 2562/63

เพื่อให้การผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีประสิทธิภาพและผลผลิตมีคุณภาพสูง รักษาระดับปริมาณและความเป็นเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทย จากการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานไปปลูก และไม่มีผลกระทบกับการค้า การตลาดข้าวของประเทศไทย จึงได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้เกษตรกรที่ประสบภัยดังกล่าว จำนวน 21,037 คน จาก 14 อำเภอ รวมเป็นเมล็ดพันธุ์ 866,602 กิโลกรัม

ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้จากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย สถานี “การลดต้นทุนการผลิตข้าว” การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ การจัดการดิน-ปุ๋ย และพืชหลังนา การบริหารจัดการศัตรูข้าวและการเฝ้าระวัง การจัดการน้ำ การยกระดับคุณภาพข้าวอินทรีย์และข้าว GAP หอมมะลิ การเชื่อมโยงตลาดข้าวครบวงจร การจัดทำบัญชีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร และการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร

ใส่ความเห็น