เปิดชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี “บ้านหลักศิลา” เยือน “ถิ่นหลวงพ่อแสง ผ้าไหมตีนแดง แหล่งเห็ดโคนเห็ดไคหอม”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “หมู่บ้านหลักศิลา” ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยพิธีเปิดจัดขึ้น ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหลักศิลา ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562  โดยได้รับเกียรติจาก  นายสุพล สวัสดิผล ปลัดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายศักดิ์ชาย เกรียงไกรยศ พัฒนาการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ พร้อม ด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นายศิริศักดิ์ มาตรนอก ผู้ใหญ่บ้านบ้านหลักศิลา ชาวบ้านหลักศิลา ให้การต้อนรับท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชนร่วมแสดงความยินดี

ภายในงานมีกิจกรรมที่สร้างสีสันและความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวโดยในช่วงเช้า นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ รวมถึงกิจกรรมที่โดดเด่นของบ้านหลักศิลา เริ่มจาก “ไหว้หลวงพ่อแสง” (พระครูโอภาส ธรรมรักษ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดหลักศิลาที่เคารพนับถือของชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งท่านได้มรณภาพไปแล้วแต่จากแรงศรัทธาชาวบ้านจึงได้ร่วมใจกันสร้างองค์จำลองท่านขึ้นเพื่อให้ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้นอกจากนี้ ยังได้ชมและสัมผัสกับความงดงามด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานของ “โบสถ์โบราณ” หรือที่เรียกว่า “สิมอีสาน” อายุกว่า 100 ปี แห่งเดียวในประเทศไทย ภายในเป็นที่ประดิษฐ์ฐาน “หลวงพ่อดู่” พระพุทธรูปสร้างจากไม้ประดู่ตามแบบอย่างศิลปะไทยลาวเป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมชน ร่วมถ่ายภาพและเช็คอินกับ “ต้นมะม่วงยักษ์” อายุกว่า 100 ปี  ชมสระพญานาค สัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อของชาวอีสาน ชม “หลักศิลา” หรือ “หินตั้ง” ซึ่งค้นพบในบริเวณนี้และเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ตั้งอยู่ภายในวัดหลักศิลาซึ่งเป็นแลนด์มาร์ค นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น หัตถกรรม และการละเล่นพื้นบ้าน

ช่วงค่ำมีขบวนแห่และรำ ในพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน  จากนั้นเข้าสู่พิธีเปิด “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหลักศิลา “มาโฮม มาฮัก บ้านหลักศิลา” โดยนายสุพล สวัสดิผล ปลัดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ การแสดงต้อนรับโดยนักแสดงของบ้านหลักศิลาในชุด “เซิ้งเก็บเห็ด” ที่สะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านหลักศิลา ดังคำขวัญที่ว่า “หมู่บ้านหลักหิน ถิ่นหลวงพ่อแสง ผ้าไหมตีนแดง แหล่งเห็ดโคนเห็ดไคหอม” การแสดงดนตรีเฉลิมฉลองโดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านบ้านหลักศิลาดูแลและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ส่วนกิจกรรมวันที่ 2 ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมไหว้พระทำบุญตามประเพณี วิถีไทยพุทธ ณ วัดหลักศิลา ซึ่งเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของชาวบ้านหลักศิลา รวมถึงชุมชนใกล้เคียง สนุกสนานกับกิจกรรมปั่นจักรยานชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวบ้านหลักศิลา ชม “ศูนย์เรียนรู้ครัวชุมชน บ้านหลักศิลา” แวะศูนย์อาชีพ ชมการทอผ้า จักสาน การเลี้ยงกบ การเกษตรวิถีพอเพียง ชมและทดลองทำอาหารพื้นถิ่น ชม-ช็อปสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องจักสาน เป็นของฝากของขวัญจากชุมชนก่อนเดินทางกลับ

นายสุพล สวัสดิผล ปลัดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เปิดเผยว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากโดยผ่านภาคการผลิตและบริการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน หรือ “แอ่งเล็ก” ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยว โดยนำนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิตของชุมชนมาสร้างสรรค์และต่อยอดการผลิตสินค้า OTOP และบริการ ทำให้ชุมชนมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้

“อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์มีหมู่บ้านที่ได้เลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านหลักศิลาถือเป็น 1 ใน 4 หมู่บ้านที่ได้รับเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี  เป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยวของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ที่มีศักยภาพ มีอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชนที่จะสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีที่ยังคงความเป็นวิถีของคนอีสานดั้งเดิม นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เรียนรู้การทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชิมอาหารพื้นถิ่นรสดั้งเดิม เช่น กบอั่ว ดักแด้สมุนไพร แกงยกโคก เที่ยวชมวัดหลักศิลา โบสถ์โบราณอายุ 100 ปีซึ่งมีที่นี่ที่เดียว มานมัสการของพร หลวงพ่อแสง  หลวงพ่อดู่ ที่เคารพนับถือของชาวบ้าน  ชมต้นมะม่วงยักษ์ 100 ปี เป็นจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาด  นอกจากนี้ ยังมีสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย สินค้าหัตถกรรม ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืนเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านหลักศิลาเรามีโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวด้วย จึงถือโอกาสนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านหลักศิลา หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ที่เปิดหมู่บ้านพร้อมต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวแล้ว” ปลัดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ กล่าว

 

ใส่ความเห็น