สัมผัส!!! อารยธรรมขอมโบราณ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม บุรีรัมย์ ท่องเที่ยว “OTOP VILLAGE”  8  เส้นทาง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ.บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 18 ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายศักรินทร์ คุณประโคน ปลัดอาวุโส แทนนายอำเภอประโคนชัย นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์  นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านและผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP VILLAGE)  8 เส้นทาง

 

นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

ภายใต้การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เป็นโครงการที่กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงสินค้า OTOP สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่นนั้นๆ เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและบริการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน และจากการดำเดินงานมาอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมให้ชุมชนได้ตื่นตัวและเกิดการรวมพลังชุมชนในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชน ให้มีคุณค่า ช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ และท่องเที่ยวในชุมชน นับเป็นการสร้างรายได้กับคนในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย /นายศักรินทร์ คุณประโคน ปลัดอาวุโส อำเภอประโคนชัย

สำหรับการดำเนินงานปีนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการภายใต้ชื่อ โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP VILLAGE)  8 เส้นทาง ซึ่งดำเนินการตามเขตการพัฒนาการท่องเที่ยว บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 18 ตำบลจระเข้มาก อยู่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

 

ศูนย์ข้อมูลปราสาทเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตลอดจนมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อีกทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง, ปราสาทเมืองต่ำ  จึงทำให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมศูนย์ฯ

    อำเภอประโคนชัย มีความโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นพื้นที่ที่ไม่ไกลจากจังหวัดบุรีรัมย์มากนัก จึงเป็นทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หากดำเนินการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดบุรีรัมย์กำหนด จะสามารถทำให้ชุมชนมีรายได้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นักท่องเที่ยวดูการสาธิตรักษาแแบบนวดสมุนไพร (นวดแผนไทยโบราณ)

การทำกล้วยเบรคแตก

รัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งเน้นการสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดคามเข้มแข็ง โดยการใช้ความหลากหลาย ใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าและคุ้มค่า ผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้การบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ดำเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยงระหว่างชุมชน จังหวัด หรือภาค โดยการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บนเส้นทางตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง มุ่งเน้นการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมดั่งเดิม สร้างความโดดเด่นของชุมชน เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้ดึงดูดนักท่องเที่ยว และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ยกระดับให้เป็นสิ้นค้าที่ระลึก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม และใช้จ่ายในหมู่บ้าน โดยนักท่องเที่ยวจักได้ประสบการณ์ที่อบอุ่น ประทับใจด้วยวิธีการเชื่อมโยงสินค้า OTOP ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ศิลปกรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวและบริการ โดยยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน ซึ่งบ้านโคกเมือง หมู่ที่ 18 ตำบลจระเข้มาก อยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

 การทำกล้วยเบรคแตก

  ผ้าหมักโคลนพันปี

   โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ประกอบด้วย การเยี่ยมชมอุโมงค์ต้นไม้ บารายเมืองต่ำ การนวดด้วยสมุนไพร การทำกล้วยเบรคแตก ผ้าหมักโคลนพันปี ขนมโบราณ ชมการแสดงชิมอาหารพื้นถิ่น ซื้อสิ้นค้าชุมชน

ตลาดชุมชนบ้านโคกเมือง

บายศรีสู่ขวัญ

 ชมการแสดง/ชิมอาหารพื้นถิ่น

ใส่ความเห็น