เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา จับมือบุรีรัมย์ Kick Off กัญชาทางการแพทย์ในผู้ป่วย palliative care

วันนี้ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเครสโค อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จัดแถลงการณ์ Kick Off กัญชาทางการแพทย์ในผู้ป่วย palliative care (การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง) และนำเสนอแนวทางการดำเนินงานพัฒนาขับเคลื่อนงาน กัญชาทางการแพทย์ ของแต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ และชัยภูมิ

นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ประธานเปิดการประชุมฯ เปิดเผยว่า เขตสุขภาพที่ 9 มีแผนที่จะขยายการเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการให้ครบในโรงพยาบาลทุกแห่งในเขตสุขภาพ รวมทั้งมีแผนการอบรมพัฒนาศักยภาพ Nurse Manager (พยาบาลที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งบริหาร มีหน้าที่นำนโยบายขององค์การพยาบาลไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย) ประจำทุกที่คลินิกเพื่อให้บริการผู้ป่วย ที่มีมาตรฐาน ควบคู่กับงานวิจัย มีแผนการพัฒนาเพิ่มการเข้าถึงการใช้ยาที่มีตำรับกัญชาทางการแพทย์เชิงรุกในผู้ป่วยให้มากยิ่งขึ้น ด้วยกลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) เคาะประตูบ้าน เพื่อค้นหาผู้ป่วยและใช้กัญชาทางการแพทย์เชิงรุกนำเข้าสู่ระบบกระบวนการสามหมอ สามารถค้นหาผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้มากขึ้น  เช่น ผู้ป่วยระยะท้ายที่ต้องการกัญชาทางการแพทย์เพื่อลดความปวด นอกจากนี้คณะทำงานกัญชาทางการแพทย์ มีแผนในการค้นหาผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยาในเชิงรุก พอได้จำนวนแล้ว นำมาสู่จำนวนการใช้ยาซึ่งก็คือการปลูกต้นกัญชาอย่างเป็นระบบ รวมถึงโครงการกัญชา 6 ต้น  จำนวน 2122 ต้นต่อปี ในลักษณะวิสาหกิจชุมชนร่วมกับภาครัฐ  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นำส่งแหล่งผลิต ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งผลิต ได้แก่ โรงพยาบาลคูเมือง โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ 

นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ กล่าวต่อไปว่า เขตสุขภาพที่ 9 มีแผนเส้นทางท่องเที่ยวและศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ในแต่ละจังหวัดและในภาพเขตไว้ เริ่มจากดูกีฬาและพักที่บุรีรัมย์ ไปดูต้นน้ำที่เพลาเพลิน เป็น Outlet กิจกรรมกัญชากัญชง ต่อด้วย ดูการดำเนินงานผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาที่ โรงพยาบาลคุณเมือง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนมาลัย อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วไปอำเภอ ชุมพลบุรี

ใส่ความเห็น