ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ร่วมแสดงพลังถวายสัตย์ปฏิญาณต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”

วันนี้ (7ธ.ค.61)  นายธีรวัฒน์    วุฒิคุณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล”(ประเทศไทย) นางสาวสุรีรัตน์ นวลฉิมพลี  โดยที่สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต .เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  ในปี 2561 มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน รวมถึงภาคประชาสังคม นักเรียน และนักศึกษากว่า 600 คน   เพื่อปลุกกระแสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ  นับวันยิ่งทวีความรุนแรง ขยายกลวิธี รูปแบบในการโกงยิ่งขึ้น   ตลอดจนผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

นางสาวสุรีรัตน์ นวลฉิมพลี  /ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์

   โดยปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่7 ธค.61 ซึ่งวันดังกล่าวเป็นวันที่มีความสำคัญที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญต่อต้านการทุจริต  และถือว่าเป็นวันที่แสดงถึงความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  และสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้ประเทศเราโปร่งใส ด้วยสำนึกไทยต้องไม่โกง อันเป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนของชาติและอนาคตที่ดีสำหรับเยาวชนไทยสืบไป

มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดีและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ องค์กรเอกชน ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา กว่า 600 คน ร่วมแสดงสัญลักษณ์ พร้อมประกาศเจตนารมณ์และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณจะร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่น จากนั้นผู้ว่าฯจังหวัดบุรีรัมย์  ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดีและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ดังต่อไปนี้

หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา

ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่สร้างและสานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาย ใต้ชื่อ “เยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์” ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ , นายคำนึง เจริญศิริ ปราชญ์หนุ่มแห่งบ้านตามา ต.ชุมแสง อ.สตึก   ผู้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์, นายนิติวุฒิ  กิ่งวิชิต   เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์อำเภอนางรอง เก็บเงินได้ 15,000 บาทส่งคืนเจ้าของ , นายคมสัน  เนียมสอน  เก็บกระเป๋าเงินที่มีเงินอยู่ 32,000 บาทได้ส่งคืนเจ้าของ , เด็กชายสรศักดิ์  แดนราช  เก็บเงินได้ 300,000 บาท ส่งคืนเจ้าของ , นายภูวดล  ทับผา  และนายยุงยุทธ  บุญมี  เก็บเงินได้  40,000 บาท ส่งคืนเจ้าของ,นายเรืองเดช กิชัยรัมย์ ได้รับประทานรางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2561 ฯลฯ ,นางสาวสุจิตรา มะโน  ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2561 ฯลฯ, นางสาวพัชริดา  หล่อแหลม  ได้รับรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติความประพฤติดี ประจำปี 2561 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ฯลฯ

สำหรับวันนี้เป็นการจัดงานภายใต้แนวคิด “ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งทางสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมต่างๆได้แก่ กิจกรรมการรับสัญญาณการถ่ายทอกสดจากส่วนกลางทางช่องทีวี NBT การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมงานด้วย.

ใส่ความเห็น