พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 พร้อมทั้งปฏิบัติธรรม ถือศีล ลด ละ เลิกอบายมุก

วันนี้(27 ก.ค. 61) เวลา 07.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ถวายเทียนจำนำพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน แด่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ที่วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พร้อมกับฟังเทศน์ฟังธรรม ถือศีล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

สำหรับวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปีที่ผ่าน

แหล่งที่มา:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น