กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้าปลุกจิตสำนึกเด็กเยาวชนในโรงเรียน ร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหาร รุ่นที่ 2

วันนี้ (25 ก.ค.61) พ.อ. จะเด็ด นวลมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ที่โรงเรียนพระครูพิทยาคม ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 157 คน เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ภาคประชาชนให้เกิดความรัก หวงแหน เข้าใจในการฟื้นฟู ปกป้อง แจ้งเบาะแสการบุกรุกทำลายป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ อากาศ พลังงาน และอาหาร ตลอดทั้งให้รู้จักใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าให้คงอยู่อย่ายั่งยืนตามนโยบาลของรัฐบาล

ทั้งนี้โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบูรณาการด้านป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ (สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร) ได้เล็งเห็นกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน และประชาชนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาหา โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางปฏิบัติทั้งในด้านการปลุกจิตสำนึกและสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดทั้งการอยู่ร่วม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น