จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “แอ่งเล็ก เช็คอิน” หวังกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”

จังหวัดบุรีรัมย์ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้าเปิดตัวโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ร่วมพลิกร่วมพลิกโฉมนวัตกรรมโอทอป ยกระดับผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน สร้างตลาดใหม่เชื่อมโยงท่องเที่ยวชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ห้อง CONVENTION HALL A โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายเดโช วันทนาพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 23 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นั้น เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพในชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่มากจากการท่องเที่ยวโดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเปลี่ยนรายได้ให้กับชุมชน

 

สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์นั้น เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตลอดจนมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงธรรมชาติ ท่องเที่ยวโดยชุมชน และเชิงกีฬา อีกทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง , ปราสาทเมืองต่ำ , อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน , สนามฟุตบอลช้างอารีน่า และสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประกอบกับการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก Moto GP 2018-2020 และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น “เมือง Sport City” จึงทำให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีฯ จึงนับได้ว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและให้แนวทางการดำเนินโครงการฯ แก่ส่วนราชการภาคี,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชนจากหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการและเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชนจากหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการให้มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน และดึงศักยภาพของชุมชนให้สามารถพัฒนาสินค้า และบริการชุมชนในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนให้สามารถรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ได้

ด้านนายเดโช วันทนาพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเสริมว่า ในจังหวัดบุรีรัมย์นั้น ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายจากพื้นที่ 23 อำเภอ เฉลี่ยอำเภอละ 3-5 หมู่บ้าน รวม 98 หมู่บ้าน และมุ้งเน้นการพัฒนาาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพในชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและต่อยอดยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเปลี่ยนเป็นรายได้ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง CONVENTION HALL A โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

ใส่ความเห็น