เปิดรั้วโรงเรียน”Open House ” บุรีรัมย์พิทยาคม

จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันนี้ (31 มกราคม 2561 ) เวลา 09.30 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ประธานเปิดโครงการเปิดรั้วโรงเรียน (Open house) โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม เป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน ให้เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน


ดั้งนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน
มองเห็นความสำคัญ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางให้โรงเรียนและผู้ปกครองมี โอกาสร่วมปรึกษาหารือในเรื่องการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


มีกิจกรรมทางด้านนักเทควันโดน้อย อนาคตของชาติ ทดสอบสมรรถนะโชว์การแสดงโชว์ศิลปะป้องกันตัว เทควันโด ฝึกสอนโดย นายธนาพัฒน์ รัตนเศวต อดีตนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยการแสดงเต้นประกอบเพลงของนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมแต่แบ่งเวลาออดดำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านจริยธรรม จึงได้จัดให้มีการยกย่องนักเรียนที่เป็นแบบอย่างสามารถสร้างให้เยาวชนคนอื่นเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณสมบัติควรค่าแห่งรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่สถาบันการสึกษาพิจารณานักเรียนที่สมควรจะได้รับรางวัลเสื้อสามารถ ปีการศึกษา 2560 ผลการเรียนยอดเยี่ยม 5 ภาคเรียน โปรแกรมการเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 คน


โปรแกรมการเรียนภาษา จำนวน 2 คน ผู้เป็นแบบอย่างความเป็นผู้นำ พิจารณาจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมกากรรนักเรียน ปีการสึกษา 2559 ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาทางการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จนเป็นประจักษ์ พิจารณาจากผลงานทางด้านการกีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี และการขับร้องเพลง จำนวน 3 คน
เกียรติบัตรค่ายโอลิมปิควิชาการ สอวน.ค่ายที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ นายวิชญ์พล ปริวัฒนศักดิ์ สาขาคณิตศาสตร์ นายปฐวี สุทธิวงศ์ เด็กชายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ เด็กชายวงศ์ธร วงศ์สุขสวัสดิ์


ด้านการแสดงโชว์ของทีม To be number 1 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ในโครงการเปิดรั้วโรงเรียน (Open house) โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม การแสดงโชว์ศิลปะป้องกันตัว เทควันโด ฝึกสอนโดย นายธนาพัฒน์ รัตนเศวต อดีตนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ในโครงการเปิดรั้วโรงเรียน (Open house) โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม การแสดงเต้นประกอบเพลงของนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมแต่แบ่งเวลาออดดำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

แหล่งที่มา : สพม.32

ใส่ความเห็น