จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างโมเดลศาสตร์พระราชาแก้จน ส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงฤดูแล้งสร้างรายได้


เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง และบ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น จัดกิจกรรม “โครงการประดู่โมเดล ศาสตร์พระราชาแก้จน

สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ บ้านประดู่หมู่ที่ 8 ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน ผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการเกษตรอำเภอเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ กว่า 250 คน


จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างโมเดลแก้จน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยใช้พื้นที่สาธารณะ จำนวน 12 ไร่ ณ บ้านประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการจัดสรรแบ่งพื้นที่ให้เกษตรกร จำนวน 60 คน ๆ ละ 186 ตารางเมตร ปลูกพืชตามโมเดลศาสตร์พระราชาแก้จน มีระบบสูบน้ำ สามารถส่งน้ำได้ทั่วถึงทุกแปลง และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วลิสงฤดูแล้งสร้างรายได้ เนื่องจากถั่วลิสงเป็นพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย เหมาะสมที่จะปลูกในช่วงฤดูแล้ง และเป็นพืชปรับปรุงบำรุงดิน ในการปลูกถั่วลิสงเกษตรกรจะเริ่มปลูกตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ซึ่งเกษตรกร 1 คน ปลูกในพื้นที่ 186 ตารางเมตร สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสงฝักสด เฉลี่ย 100 กิโลกรัม เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตในรูปฝักสด ราคา 40 บาทต่อกิโลกรัม ให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อผลผลิตในหมู่บ้าน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นคนละ 4,000 บาท จากการปลูกถั่วลิสงฤดูแล้ง นอกจากการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วลิสงแล้ว โมเดลศาสตร์พระราชาแก้จน ยังส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นๆ เช่น พืชผัก ไม้ผล เพื่อสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับครอบครัวและชุมชน และเป็นการแก้ไขปัญหาความจน อย่างยั่งยืน ซึ่งหากเกษตรกร มีการปลูกพืชที่หลากหลายชนิดเพิ่มขึ้นจะทำให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็น 10,000 บาทต่อครอบครัว

ใส่ความเห็น