จังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมทำดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตน์ และดอกสุพรรณิการ์ ให้ครู ก.

จังหวัดบุรีรัมย์จัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากวัสดุธรรมชาติ เตรียมใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับวิทยากรครู ก. จำนวน 80 คน จาก 7 หน่วยงาน 23 อำเภอ เพื่อนำไปสอนต่อในส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งจังหวัด

 วันนี้ (23 พ.ค.60) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรครู ก. ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ ต้นแบบ และดอกสุพรรณิการ์ (ดอกฝ้ายคำ) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่กระทรวงมหาดไทย และมติที่ประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบการออกแบบดอกไม้จันทน์ และเป็นหน่วยสนับสนุนจังหวัด/อำเภอ ในการจัดทำดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน เพื่อนำไปขยายผลสร้างวิทยากร ครู ข. ในพื้นที่ทุกตำบลๆ ละ 5 คน รวมประมาณ 950 คน จากนั้นจะได้ร่วมกันนำความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการ การทำดอกไม้จันทน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอย่างครอบคลุมทั้งจังหวัด และแจกจ่ายให้กับประชาชนในการใช้ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคม 2560 ต่อไป โดยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน และนำส่วนราชการทุกส่วน สถานศึกษา เรือนจำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการขยายผลวิทยากร และจิตอาสาสนับสนุนการจัดทำดอกไม้จันทน์ให้เพียงพอกับประชาชนในพื้นที่
สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยและสำนักพระราชวังกำหนด โดย ดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน เลือกใช้แบบดอกดารารัตน์ จัดทำให้เสมือนดอกดารารัตน์ของจริง กลีบดอกสีครีมทรงกลม ปลายกลีบเรียว กลีบดอกชั้นในที่หุ้มเกสรดอกสีเหลือง เกสรดอกสีเหลือง จัดทำให้ได้ร้อยละ 50 ของจำนวนประชากรในแต่ละอำเภอ หรือประมาณ 750,000 ชุด และดอกไม้จันทน์ที่เป็นตัวแทนจังหวัดและอำเภอ ใช้แบบดอกสุพรรณิการ์ (ดอกฝ้ายคำ) กลีบดอกสีครีมทรงกลมมนขนาดใหญ่ คล้ายๆ ดอกกุหลาบ กลีบดอกหลายชั้น จัดช่อดอกให้ได้ ขนาดกว้าง 21 ซม. สูง 35 ซม. จัดทำอำเภอละ 10 ช่อ รวม 230 ชุด เพื่อที่จะให้ประชาชนทุกคนของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีโอกาสในการแสดงความจงรักภักดีด้วยการถวายดอกไม้จันทน์โดยพร้อมเพียงกัน
 ในส่วนกระบวนการบริหารจัดการ การทำดอกไม้จันทน์ เพื่อให้ประชาชนในการใช้ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคม 2560 นั้น จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดส่งครูต้นแบบ เข้ารับการอบรมกับสำนักพระราชวัง และบูรณาการการทำงานร่วมกันกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ในการฝึกอบรมวิทยากรระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานส่วนราชการทุกส่วน สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการขยายผลวิทยากร และจิตอาสาสนับสนุนการจัดทำดอกไม้จันทน์ให้เพียงพอ/ขอบคุณแหล่งที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น